Moja własna strona na serwerze vg1.pl
Główne kategorie | Biblie i ... | Apokryfy | Artykuły | Apologie I-IV w. | Św. księgi? | Książki i opinie | Archeologia | Religia a ateizm | Wydania dot. ŚJ | Dokumenty ŚJ | Linki | Wersety | Doktrynalne | Ex ŚJ | Filmy | Transmisje rel. Czerwiec 07 2020 04:17:12
Nawigacja
Główna
Szukaj
Galeria
Kategorie Newsów
Download
Forum
FAQ
Kontakt
http://cms-designs.de
Paraklet

Kim jest ów Paraklet z Ja 14:26? Najbardziej rozpowszechnionymi poglądami są:

1. Chrześcijaństwo trynitarne - Duch Święty, trzecia osoba Trójcy.
2. Muzułmanie odnoszą do Muhammada (Rasul Allah {wysłannik Allaha}).
3. Świadkowie Jehowy uważają jako natchnienie umysłu dane przez Jehowę.
4. Anioł posłany przez Boga (niezrzeszona myśl - nowość).

Ponadto jeszcze odnoszą do: Mormoni - Josepha Smitha; Rzesze Ahmadija - Mizra Ghulam Ahmad; Bahaici - Mirza Ali Muhammada. Ograniczę się do omówienia pierwszych czterech. Zanim przejdę do streszczenia poszczególnych poglądów, wymienię miejsca, gdzie pojawia się słowo Parekletos. Występuje ono pięć razy w Biblii i wszystkie z nich znajdziemy w:
Zachodzi pytanie. Kto jest tym Parakletos (Pocieszyciel, Orędownik, Rzecznik)?
1Ja 2:1 (Jezus); czy ktoś inny Ja 14:16, 14:26, 15:26 (ktoś inny), 16:7


Komentarz do: 1. Chrześcijaństwo trynitarne.

W pierwszej kolejności Parakletem jest Jezus. 1Ja 2:1 bw Dzieci moje, to wam piszę, abyście nie grzeszyli. A jeśliby kto zgrzeszył, mamy orędownika u Ojca, Jezusa Chrystusa, który jest sprawiedliwy. Inne polskie przekłady tłumaczą Paraklet m.in. na: Rzecznik, Wspomożyciel, Obrońca, Opiekun. Jezus powiedział też: Ja 14:16 bw Ja prosić będę Ojca i da wam innego Pocieszyciela, aby był z wami na wieki - Tym innym Parakletem według KK jest trzecia osoba z Trójcy o czym w KKK

692 Gdy Jezus zapowiada i obiecuje Ducha Świętego, nazywa Go "Parakletem", co dosłownie oznacza: "Ten, który jest wzywany przy czymś" ad-vocatus (J 14, 16. 26; 15, 26; 16, 7). "Paraklet" tłumaczy się zazwyczaj jako "Pocieszyciel"; Jezus jest pierwszym Pocieszycielem. Sam Pan nazywa Ducha Świętego "Duchem Prawdy" (J 16,13).

693 Poza imieniem własnym, które jest najczęściej używane w Dziejach Apostolskich i Listach, u św. Pawła znajdują się określenia: Duch obietnicy (Ga 3, 14; Ef 1, 13), Duch przybrania za synów (Rz 8, 15; Ga 4, 6), Duch Chrystusa (Rz 8, 11), Duch Pana (2 Kor 3, 17), Duch Boży (Rz 8, 9. 14; 15, 19; 1 Kor 6, 11; 7, 40); u św. Piotra znajduje się określenie: Duch chwały (1 P 4,14).
Warto zauważyć, że KK widzi w zwrocie ,,Duch przybrania za synów", który to Parakleta posługuje się Kościołem do wypowiadania się w kwestiach doktryny i wiary.

719 Jan jest "więcej niż prorokiem" (Łk 7, 26). Duch Święty wypełnia w nim swoje "mówienie przez proroków". Jan jest ostatni w szeregu proroków zapoczątkowanym przez Eliasza. Zapowiada bliskość pociechy Izraela, jest "głosem" Pocieszyciela, który przychodzi (J 1, 23). Dzięki Duchowi Prawdy "przychodzi on na świadectwo, aby zaświadczyć o światłości" (J 1, 7). Na oczach Jana Duch Święty wypełnia to, co było przedmiotem "poszukiwania i badania proroków", i to, co "pragną (zobaczyć) aniołowie" (1 P 1, 10-12): "<>. Ja to ujrzałem i daję świadectwo, że On jest Synem Bożym... <>" (J 1, 33-36
Tutaj z kolei mamy sugestię, że Paraklet przemawiał wcześniej "ustami" proroków Starego Testamentu. Tak więc ten ,,inny" to nie kto inny, lecz ten sam Duch Święty, który wspomagał bogobojnych ludzi już od Abla. więcej KK <--> KZ...św

Komentarz do 2. Muzułmanie
.
Na początku należy zauważyć, że w Islamie duch święty jest synonimem anioła Gabriela. Tym samym nie uznaje się ducha świętego z tożsamością Parakleta. Niemniej istnieje rozbieżność między chrześcijanami a muzułmanami pod względem pojmowania ducha świętego, w związku z czym muzułmanie uważają: ,,Podczas gdy islam naucza, że Biblia jest do pewnego stopnia sfałszowana, wielu muzułmanów utrzymuje, że prawdę islamu można, pomimo wszystko, znaleźć w Biblii".

Oto fragment argumentacji. "Tłumacze Biblii, jak widać, dodali swoje własne znaczenie, gdyż w żadnym miejscu prawidłowym tłumaczeniem pneuma nie jest duch święty. (...)" słowo pneuma pociąga za sobą wiele różnorodnych możliwości jego tłumaczeń. Oczywiście, “święty wiatr” czy “święty oddech” nie dowodzą prawdziwości doktryny o Trójcy Świętej". (...) 2. Istnieje wiele definicji słowa pneuma, żadna jednak nie może być tłumaczona jako “duch święty” zgodnie z oryginalnym greckim znaczeniem. (...) 6. Prawidłowe tłumaczenie parakletos sugeruje materialną, fizyczną istotę, która może być człowiekiem lub aniołem".

W przeciwieństwie do chrześcijaństwa, które to Parakleta uważa za mistyczną trzecią osobę Trójcy zwaną Duchem Świętym, to muzułmanie uważają, że odnosi się do konkretnego ludzkiego proroka, który z długiego ich "łańcucha", przedostatnim jest Jezus, a po nim, jak Jezus określił "inny". Uzasadniają to następująco: ,,Jeśli ktokolwiek ma w dalszym ciągu jakiekolwiek wątpliwości na ten temat, Nowy Testament potwierdza, że użycie greckiego pneuma (tłumaczone poniżej jako “duch”) nie jest ograniczone do mistycznych istot, ale może się również odnosić do ludzi z krwi i kości, zarówno złych jak i dobrych". Na przykład czytamy w:

1Ja 4:1-3 kow Najmilsi, nie dowierzajcie każdemu duchowi. Badajcie duchy, czy są z Boga. Bo wielu fałszywych proroków wyszło na świat. 2 Po tym poznajecie ducha Bożego: wszelki duch, który wyznaje, że Jezus Chrystus w ciele przyszedł, z Boga jest, 3 a wszelki duch, który nie przyznaje się do Jezusa, nie jest z Boga. Jest to ducha antychrysta, o którego przyjściu słyszeliście, a który jest już na świecie.

,,Fragment ten nie tylko wyjaśnia ludzką naturę niektórych “duchów” (pneuma), ale wspiera również muzułmańskie przekonanie, że powyższy wers włącza Muhammada w szereg tych, którzy są “z Boga”, gdyż każdy duch, który “uznaje, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele, jest z Boga.” Zatem muzułmanie widzą w zapowiedzi Jezusa Muhammada, jako ostatniego Parakleta posłanego celem dokończenia dzieła "ducha prawdy". Zaczerpnięte z -->Duch święty w islamie

Inny Link uzasadnia nieuznawanie Muhammada m.in. przez chrześcijaństwo w zapowiedzi: Ja 14:16 kow ja prosić będę Ojca, a on da wam innego Pocieszyciela, aby pozostał z wami na zawsze: 17 Ducha prawdy, którego świat otrzymać nie może, ponieważ go nie widzi ani nie zna. Wy go znacie, bo pozostaje przy was i będzie w was.
Jezus mówi, że prorok, który przyjdzie po nim będzie prawdziwym wysłannikiem wyznaczonym przez Boga, który – tak jak Jezus – będzie posiadał niebiańskie Objawienie od Boga, nauczając nie własnych słów, lecz tego, co Bóg nakaże mu mówić: Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy. Bo nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek usłyszy, i oznajmi wam rzeczy przyszłe. On Mnie otoczy chwałą, ponieważ z mojego weźmie i wam objawi (Jan 16,13-14). Dodatkowo więc ten mający nadejść prorok nie odrzuci misji Jezusa, lecz uzna i właściwie „wychwali” Jezusa, oczyszczając go od wszelkich fałszywych doktryn, jakie przypisali mu ludzie.

Innym ważnym podważającym argumentem punkty 1, 3 i 4 jest fakt mieszczący się w przymiotniku ,,inny" Parakletos. Inny oznacza, że poprzednio takowego nie było. Natomiast trzecia osoba trynitarna, jak i inne znaczenia ducha świętego, czy w postaci mocy od Jehowy, czy aniołów jak Gabriel, Michał i inni nie wymienieni imiennie już byli i uczestniczyli w działalności wspierania ludu Bożego. Tymczasem ,,inny" oznacza, że wcześniej takowego nie było. Odnosząc do Muhammada, jest to odpowiednie i ścisłe odniesienie.

Komentarz do 3. Świadkowie Jehowy.

Najlepiej zacytuję wprost z broszury Czy wierzyć w Trójcę wyd. 1989 r. str. 22.
,,Pomocnik"
,,Jezus mówił o duchu świętym jako o ,,pomocniku"; nadmienił, że będzie on uczyć, prowadzić i mówić (Ja 14:16, 26; 16:13). W języku greckim słowo, którym się posłużył jako odpowiednikiem ,,pomocnika"" (pa-ra'kle-tos)., jest rodzaju męskiego. Kiedy więc Jezus mówił, co ten pomocnik uczyni, używał zaimków osobowych rodzaju męskiego (Ja 16:7, 8). Natomiast użycie greckiego słowa rodzaju nijakiego oznaczającego ducha (pneu'ma), słusznie pociąga za sobą zastosowanie zaimka nijakiego - ,,ono".

Większość tłumaczy wierzących w Trójcę przemilcza ten fakt, jak to przyznano w katolickiej New American Bible w odniesieniu do Jana 14:17: ,,Greckie słowo oznaczającego 'ducha' jest rodzaju nijakiego i chociaż w języku angielskim używamy zaimków osobowych ('he', 'his', 'him' [on, jego, jemu]), to jednak większość MSS [manuskryptów] greckich stosuje rzeczowe 'it' [ono, coś]".

Kiedy więc w związku ze słowami pa-ra'kle'tos znajdujemy w Biblii, na przykład w Jana 16:7, 8, zaimek osobowy rodzaju męskiego, jest to rezultat dostosowania się do reguł gramatycznych, a nie uwydatnianie jakiejś doktryny. (...) Teolog katolicki Forman: ,,Żydzi nigdy nie uważali ducha za osobę; nie ma też żadnego przekonującego dowodu, żeby któryś z pisarzy Starego Testamentu podzielał taki pogląd (...) W ewangeliach synoptycznych oraz w Dziejach Apostolskich zazwyczaj przedstawia się Ducha Świętego jako moc lub siłę Bożą.


Strażnica1996 nr21 str. 10 dodaje.
,,Ja prosić będę i da wam innego Pocieszyciela, aby był z wami na wieki" (Ja 14:16, Bw). Miał na myśli świętego ducha Bożego, który został wylany na uczniów Jezusa 50 dni po jego zmartwychwstaniu*. Duch ten między innymi pocieszał ich w czasie prób i dodawał im sił do dalszego wykonywania woli Bożej (Dz 4:31). A więc Świadkowie Jehowy uważają, że duch święty jest odpowiednikiem Paraklesa i stanowi siłę od Boga Jehowy do uzdalnia wiedzy o prawdzie Bożej, oraz do pokonywania trudności w związku z pełnieniem Jego woli.

Komentarz do 4. Myśl niezrzeszona.

Duch święty to wierni aniołowie. Każdy kto pełni posłusznie wolę Bożą jest uznawany Przez Boga za świętego. Hebr 1:7 bug O aniołach zaś mówi: (…) [są] duchami, Heb 1:14 bt … są oni wszyscy duchami przeznaczonymi do usług … Jak zauważamy, jest to zbiorowa nazwa wszystkich istot duchowych w niebie. Mk 8:38 bt … Syn Człowieczy wstydzić się będzie, gdy przyjdzie w chwale Ojca swojego razem z aniołami świętymi. Kiedy jest mowa o duchu świętym w liczbie pojedynczej, oznacza to, że Bóg nie musi wysyłać tysięcy aniołów, lecz często wystarcza jeden do zrealizowania jakiegoś zadania. Poniżej można potraktować jako synonimy odnoszące się do obiecanego Parakleta. Tym ,,innym" Parakletem jest inny anioł, który dotychczas nie uczestniczył w sprawach synów ludzkich. Jego udział w sprawy ziemskie jest jego debiutem i stąd "poślę wam innego".

Dz 12:11 nwt A Piotr, oprzytomniawszy, rzekł: "Teraz istotnie wiem, że Jehowa posłał swego anioła i wyzwolił mnie z ręki Heroda oraz od wszystkiego, ... Ap 1:1 nwt Objawienie od Jezusa Chrystusa, (...) A on posłał swojego anioła i przez niego przedstawił je w znakach swemu niewolnikowi Janowi Ap 18:1 bw Potem widziałem innego anioła zstępującego z nieba, który miał wielkie pełnomocnictwo, i rozjaśniła się ziemia od jego blasku. Ap 22:16 bw Ja, Jezus, wysłałem anioła mego, by poświadczył wam to w zborach. ... 1Pi 1:12 nwt Objawiono im, (...) dobrą nowinę za sprawą ducha świętego posłanego z nieba...

Należy jednak pamiętać, że gdy w Biblii jest mowa o "duchu świętym" jako manifestacji mocy, uzdolnień i innych darów w postaci bezosobowej, to uwzględniajmy, że te manifestacje mocy nie wynikają z przypadku, ale są wynikiem interwencji dostarczanej osoby przysłanej od Boga, choć niewidzialnej dla ludzkich oczu. Przykłady: Dz 8:15 nwt a ci, przybywszy, modlili się za nich, by otrzymali ducha świętego. Dz 8:17 nwt Wtedy wkładali na nich ręce i ci odtąd otrzymywali ducha świętego. Rz 15:13 bt A Bóg, [dawca] nadziei, niech wam udzieli pełni radości i pokoju w wierze, abyście przez moc Ducha Świętego byli bogaci w nadzieję.
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
http://cms-designs.de
Shoutbox
Tylko zalogowani mogą dodawać posty w shoutboksie.

Brak postów.
http://cms-designs.de
Ostatnie Artykuły
Wyjątki życiorysu - ...
Paraklet
Dzień śmierci Jezusa
Sprzeczności wokół ś...
Pisarze I-IV w.
http://cms-designs.de

Załóż : Własne Darmowe Forum | laptopokazja.pl | Własną Stronę Internetową | Zgłoś nadużycie