Moja własna strona na serwerze vg1.pl
Główne kategorie | Biblie i ... | Apokryfy | Artykuły | Apologie I-IV w. | Św. księgi? | Książki i opinie | Archeologia | Religia a ateizm | Wydania dot. ŚJ | Dokumenty ŚJ | Linki | Wersety | Doktrynalne | Ex ŚJ | Filmy | Transmisje rel. Luty 20 2020 05:26:25
Nawigacja
Główna
Szukaj
Galeria
Kategorie Newsów
Download
Forum
FAQ
Kontakt
http://cms-designs.de
Pokolenie w/g ŚJ
Mateusz 24:34 ; ,,to pokolenie na pewno nie przeminie".
Termin ,,pokolenie" występujący w Biblii jest wieloznaczny, zależnie od kontekstu. Zapoznajmy się w tle biblijnych opisów, a następnie zestawię z głównymi odniesieniami interpretacji Świadków Jehowy (ŚJ) (wywodzącymi się z wcześniejszej nazwy Badaczy Pisma Świętego) odnośnie zmieniającego znaczenia wyrażenia ,,pokolenie" na potrzeby doktryny w różnych latach.

Pokolenie z biblijnych przesłanek.
1. Ze względu na określoną tożsamość, doświadczenia, poglądy itp. (nie chodzi o czas)
a) 1 Krl 18:31 ... według liczby pokoleń potomków Jakuba, ... [12 syn. por. Ob 7:5-8] Jak 1:1 bw ... dwanaście pokoleń, które żyją w rozproszeniu.(= plemionami) Czyli liczbowo 12 pokoleń w ramach odrębności genetycznej od określonego protoplasty, mimo życia wszystkich w tym samym czasie.
b) Mat 12:39 bw ... Pokolenie złe i cudzołożne Psa 14:5 ... Bóg jest z pokoleniem sprawiedliwym. ... 24:6 Takie jest pokolenie tych, co Go szukają, co szukają oblicza Boga ...
Tutaj wyznacznikiem nie jest czas, lecz jakość moralnych cech osobowych.
2. . «okres równy długości życia ludzi urodzonych w podobnym czasie» zn. 3
a) Ps 90:10 Czas naszych dni - to lat siedemdziesiąt lub, gdy jesteśmy mocni, osiemdziesiąt;.... Ten przypadek pomimo, że nie pada słowo ,,pokolenie", ale sam fakt wyznacza, iż ok. 80 lat długość życia osoby wyznacza tą granicę. Sam rozsądek podpowiada, że nie można dzielić życia od urodzenia do śmierci na więcej niż jedno.
b) Wj 34:7 ... zsyłający kary za niegodziwość ojców na synów i wnuków aż do trzeciego i czwartego pokolenia. 2 Krl 15:12 ...Synowie twoi aż do czwartego pokolenia będą zasiadali na tronie Izraela.... Hi 42:16 I żył jeszcze Hiob sto czterdzieści lat, i widział swych synów i wnuków - cztery pokolenia. Ps 95:10 Tamto pokolenie budziło we Mnie wstręt przez lat czterdzieści,Zatem jedno pokolenie wynosi ok. 25-40 lat z przesłanek odcinka życia w drzewie genealogicznym między koicjami zstępnych, gdzie każdy z nich; ojciec, syn, wnuk itd. stanowią odrębnie liczone pokolenia. Mimo nakładania się ich życia, to w tym przypadku nie są złączeni w jedno pokolenie

Jak widzimy wyrażenie "pokolenie" jest niestabilnym odcinkiem czasowym i znaczeniowym. Toteż aby odebrać z właściwym zrozumieniem, nie tylko należy pieczołowicie zapoznać się z kontekstem, ale również uwzględnić, czy nie jest czasem nośnikiem jakiejś analogii lub przenośni? Nas interesuje szczególnie wypowiedź Jezusa przytoczona na wstępie: to pokolenie na pewno nie przeminie (Mat 24:34), oraz niemal identyczna stylistycznie poprzedniego rozdziału: Mat 23:36 pnś ,,... Wszystko to przyjdzie na to pokolenie." Wobec tego, jakie pokolenie miał Jezus na myśli? Czy o pokoleniu 35 lat, czy o pokoleniu złym, czy pokoleniu sprawiedliwym, czy o pokoleniu I wieku, czy jakimś pokoleniu w przyszłości? Uwzględniając kontekst od samego początku rozdziału 23-ego, to zauważamy, że Jezus gani uczonych w Piśmie i faryzeuszy, nazywając ich "pomiotem żmijowym" i przewidując dla nich "biada wam". Czy nie sugeruje to "pokolenia złego"? Ale pokolenie złe może rozciągać się w tysiące lat.

Zatem sugerowałoby w odniesieniu do uczonych w Piśmie i faryzeuszy jako pokolenie złe. Jednakże nazwanie złymi, jest tylko nazwą opiniującą tą klasę ludzi. Ale czy to znaczenie sugeruje jakiś nieokreślony odcinek czasowy? Raczej nie, gdyż przyrównanie przenośne do przyrody puszczające pąki, oznacza znany cykl - Mat 24:32-34. Nieco więcej światła rzuca rozdział 24, gdzie w wersecie 3-im uczniowie stawiają pytania w związku ze zburzeniem świątyni Jerozolimskiej: 1. Kiedy to nastąpi? 2. Co będzie znakiem poprzedzającym twego przyjścia? Oraz nieoczekiwanie 3. Kiedy będzie koniec tego złego świata? W tym miejscu należy zaznaczyć, że pytanie o przyjście Jezusa pasuje do roku 70 n. e., kiedy to zburzono świątynie. Potwierdzają też doniesienia o trzęsieniach i różnych znakach poczynając od dnia Pięćdziesiątnicy (Dz 2:1-4) i dalej, gdzie uczniowie uzdrawiali, otrzymywali różne dary, jak mówienie językami, prorokowanie, prześladowania itp. Wskazywałoby to że nastąpiła już paruzja poprzedzająca plagami gniew Boga. Mat 25:31 Gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swej chwale, a z Nim wszyscy aniołowie, wtedy zasiądzie na swoim tronie pełnym chwały.

Zestawmy teraz frazę Mat 23:36 wszystko to przyjdzie na to pokolenie z Mat 24:34 to pokolenie na pewno nie przeminie. Skoro pewnym jest, że fraza z 23 rozdziału dotyczy faryzeuszy jako pokolenia złego (to pokolenie), a które z kontynuacją 24 rozdziału ,,nie przeminie" (to pokolenie), to staje się łatwym po fakcie zburzenia świątyni obliczyć odcinek czasowy pokolenia uczonych i faryzeuszy. Skoro świątynia została zburzona w 70 r., a Jezus wypowiadał powyższe proroctwo ok. 33 r., to 70-33=37 lat. Czy Jezus użył też tego proroctwa o pokoleniu, jako analogię w odniesieniu do końca świata? Jest to mało prawdopodobne aby dać ludziom do zrozumienia by byli czujni w obliczaniu daty pokolenia żyjącego przed końcem świata mającego swój finał w Armagedonie (Ob 16:16), ponieważ powiedział: Mat 24:36 Lecz o dniu owym i godzinie nikt nie wie, nawet aniołowie niebiescy, tylko sam Ojciec. Skoro nikt nie może znać daty Armagedonu, to i daty od której należy rozpocząć odliczanie pokolenia, w jakimkolwiek znaczeniu.

Dlaczego Świadkowie Jehowy odliczają?

Jednym z powodów dla wszystkich chrześcijan jest to, iż w I wieku nie nastąpiła Apokalipsa i nie nastąpiło zmartwychwstanie ciał z grobów. Ale ŚJ obliczając owe pokolenie na dzisiejsze czasy, chcą tym sposobem zmobilizować ludzi do wstępowanie w ich szeregi, aby nie ryzykowali swego życia zagładą. Takie ponaglanie ludzi częstym przypominaniem czas nagli, jest metodą psychologicznego nacisku.

Drugim powodem jest wyliczenie roku 1914, jako objęcie władzy królewskiej w niebie na podstawie proroctwa Daniela 2520 7:14 i 9:24-27 o tygodniach/latach - 607 pne do 1914), o którym wspomniał Jezus (Mat 24:15). Cechą znamienną dla nauk ŚJ jest to, że rok 1914 został ustalony jako data startowa w odliczaniu początku pokolenia. Jak to wyglądało w praktyce? Oto najważniejsze ustalenia definiujące wyraz ,,pokolenie".
Należy w tym miejscu zaznaczyć, że data urodzenia osoby powinna przypadać na około 10 lat przed rokiem 1914, aby jako kilkulatek mógł zapamiętać ten rok Strażnica 1981 nr. 17 s. 27
Przebódźcie się z 1985 roku uczy, że w zakres pokolenia wliczani są wszyscy ludzie na świecie. Zatem Armagedon powinien nadejść, zanim umrze ostatni człowiek. Dziś wiemy, że zdarzają się dożywać jednostki do 115 lat, coby sięgało prawie 2020 roku.


Z kolei Strażnica z 2008 roku do której się odwołałem, zzmieszcza nauczanie (nie jest to pierwsza wiadomość, są też wcześniejsze), gdzie tym razem w skład pokolenia zalicza wyłącznie klasę pomazańców (144 000). Z tak zmniejszonej grupy ludzi, zmniejsza się automatycznie możliwość dożycia nawet do około 100 lat. Jednak ŚJ raczej w określaniu długości pokolenia odwołuj się do wyznacznika biblijnego 70-80 lat (Ps 90:10).Minął rok 1995, a Armagedon nie nastąpił, więc zaszła potrzeba naprawienia tego błędu, ale jak to jest w ich nastawieniu, aby i w tak oczywistym nie spełnieniu nie przyzna się , postarano się o nowe sformułowanie znaczeniowe. Na czym ten chwyt polega? Posłużyłem się niżej Strażnicą z 2010 roku.

Uzupełniam jeszcze kadrami z przemówienia Davida Splane zamieszczonej w TV ŚJ Bliskość końca ... lub na YT W pierwszej grupie, to urodzeni w przybliżonym przedziale 1904-1992 roku. Ten ostatni rok, to rok śmierci w wieku 99 lat Franza. Druga grupa to namaszczeni, którzy urodzili się po 1914 roku, ale poczuli się namaszczonymi przed śmiercią Franza 1992 roku. Przyjmując teoretycznie, że w chwili namaszczenia mieli około 30 lat, więc cofając się od 1992-30=1962 r. Teraz dodając do tej podkreślonej daty, biblijne lata życia człowieka 1962+80=2042 r. Ten ostatni podkreślony rok, byłby ostatnim rokiem nastania Armagedonu. Frederick W. Franz namaszczonego Prezesa ŚJ. Jest on najbardziej pasującym wyznacznikiem początku i końca zapowiadanego pokolenia.

Byli ŚJ, będąc małżeństwem, które w pewnym okresie pełniło ewangelizację pełno-czasową. Oni to w pewnym czasie doprowadzili do konsternacji wśród przewodzących zborem z powodu podzielenia się wiadomością o pragnieniu spożycia "ciała Chrystusa" (komunii), przez co dali wyraz zaliczania się do klasy pomazańców powołanych do nieba. Jeden z ex-ŚJ przeprowadził z nimi wywiad i za ich zgodą i umieścił na swym kanale YT, gdzie można obejrzeć tu.

Rzeczą znamienną jest to, że ich przyznanie się do pomazańców nie znalazło uznania wśród "starszych" zboru, choć sam też pełnił funkcję jednego ze "starszych". Być może jednym z powodów konfliktu było to, że sugestia, która rzeczonego 1992 roku ustala na zakończenie powoływania na pomazańców, a to małżeństwo ignoruje co ustaliło Ciało Kierownicze ŚJ. Co prawda niema konkretnego zakazu, ale wyżej przedstawione cytaty czy wypowiedzi Davida Splane wskazują na zakończenie zgromadzania 144 tysięcy pomazańców. Niemniej David Splane wyraża pogląd, że takie odczucia na pomazańców będą się pojawiać. Tylko pojawia się w tym miejscu pytanie. Jak Organizacja ŚJ się ustosunkuje do tej kolejnej grupy, którzy będą stanowić nadwyżkę 144 tyś.? Czy może tak, jak krewni z nurtu Badaczy, gdzie stanowią pomazańców w niebie, nie jako mała trzódka, lecz jako wielka rzesza w niebie oczekująca na oczyszczenie (por. Ob 7:9, 19:1).

Byłoby może za mocno powiedziane, że Organizacji ŚJ "zaciąga się pętla" z powodu niespełnionych zapowiedzi. Jednak wskutek nagromadzonego bogactwa można jeszcze dość długo przeżyć, a na dodatek mających tak naiwnie (przepraszam tych wszystkich, którzy przestaną tacy być) oddane "drugie owce". Nie jest to tylko cecha ŚJ, ale i innych, szczególnie dominujących liczebnie. Mimo wszystko, co będzie się dziać za około 25 lat w Organizacji pod szyldem Strażnicy, gdy zazębiająca się druga grupa umrze?
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
http://cms-designs.de
Shoutbox
Tylko zalogowani mogą dodawać posty w shoutboksie.

Brak postów.
http://cms-designs.de
Ostatnie Artykuły
Wyjątki życiorysu - ...
Paraklet
Dzień śmierci Jezusa
Sprzeczności wokół ś...
Pisarze I-IV w.
http://cms-designs.de

Załóż : Własne Darmowe Forum | laptopokazja.pl | Własną Stronę Internetową | Zgłoś nadużycie