Moja własna strona na serwerze vg1.pl
Główne kategorie | Biblie i ... | Apokryfy | Artykuły | Apologie I-IV w. | Św. księgi? | Książki i opinie | Archeologia | Religia a ateizm | Wydania dot. ŚJ | Dokumenty ŚJ | Linki | Wersety | Doktrynalne | Ex ŚJ | Filmy | Transmisje rel. Luty 20 2020 01:41:26
Nawigacja
Główna
Szukaj
Galeria
Kategorie Newsów
Download
Forum
FAQ
Kontakt
http://cms-designs.de
Czy Jezus się mylił o kocu świata?
Jednoznacznej odpowiedzi nie będzie czy proroctwo o końcu świata dotyczy I wieku n. e., czy może nieokreślonej przyszłości. Jednakże wiele wskazuje na to, że Jezus był przekonany, iż stanie się to w czasie za życia niektórych jemu współczesnych ludzi. Za takim wnioskowaniem przemawiać, że Jezus nie pisał, ani nie nakazywał spisywać jego nauk i proroctw. Gdyby dotyczyło czasy przyszłego liczonego w tysiącach lat, to zapewne poleciłby zapisywać, aby zapobiec przeinaczeniom, jakie mogłyby się dokonywać w przekazach ustnych. Ważnym jest też, czy Jezus i jego uczniowie umieli pisać i czytać. Pewnych informacji niema, a te które są, mają znamiona sprzeczności, choćby te.
Łuk 4:16 ... W dzień szabatu udał się swoim zwyczajem do synagogi i powstał, aby czytać. 17 Podano Mu księgę proroka Izajasza. .. 20. Zwinąwszy księgę oddał słudze i usiadł;... Ja 7:15 Żydzi zdumiewali się mówiąc: W jaki sposób zna On Pisma, skoro się nie uczył?
Odnośnie uczni Jezusa, to znajdujemy opinię o Janie i Piotrze.
Dz 4:13 Widząc odwagę Piotra i Jana, a dowiedziawszy się, że są oni ludźmi nieuczonymi i prostymi, dziwili się.
Są to dwie osoby, którym przypisano autorstwo w Nowym Testamencie. Domyślanie się, że mogli się uczyć po śmierci Jezusa, jest mało prawdopodobne, ze względu pochodzenia aramejskiego, a pisane przez wprawnych pisarzy w języku greckim. Jedynym piśmiennym mógł być Mateusz celnik (Łuk 5:27), ale Ewangelia przypisywana jemu jest mało prawdopodobna o czym tu. Jeśliby przyjąć hipotetycznie, że potrafili pisać, to nadal pozostaje kwestia, dlaczego Jezus nie kazał spisywać od ręki, choćby w formie notatek? Przecież Jezus powinien zdawać sprawę, że przekazy ustne po dziesięcioleciach, będą zawierać niedokładności. Natomiast pisane bezpośrednio mógł sprawdzić i zalecić zabezpieczenie ich jako dokumenty wiarygodności.

Zanim ustosunkuję się do postawionych pytań, przejdę do pewnych mechanizmów cechujące modyfikowanie lub interpretowanie wydarzeń z przeszłości. Kiedy przyjrzymy się opisom kronikarzy Starego Testamentu (ST), to można dostrzec u nich potrzebę opisową odpowiadającą danemu narodowi. Polega to między innymi na nadawaniu nowego sensu niewygodnym faktom, zachowując podstawowy zarys zdarzeń, usuwając pomniejsze fragmenty kompromitujące wcześniejsze zapewnienia, które się nie ziściły. Jak to wygląda w praktyce, możemy sobie odpowiedzieć śledząc i porównując zapisy Staro Testamentowe narodu wybranego jak choćby
Pwt 7 rozdz. 6 ... Ciebie wybrał Pan, Bóg twój, (...) ludem będącym Jego szczególną własnością. 7 Pan wybrał was i znalazł upodobanie (...) gdyż ze wszystkich narodów jesteście najmniejszym, 24 Królów ich wyda w twe ręce, abyś wygubił ich imię spod nieba. Nikt się z nich nie ostoi przed tobą, aż ich wytępisz.
Było to jednak z "furtką" na zasadzie warunku zabezpieczającą się na wypadek niespełnienia się.
Pwt 11:13 Jeśli będziecie słuchać pilnie nakazów, które wam dziś daję, ... 17 bo [inaczej] zapaliłby się gniew Jahwe na was, i zamknąłby niebo, (...) i prędko zginęlibyście w tej pięknej ziemi, którą wam daje Jahwe
I tak się stawało, ilekroć Izrael doznawał porażki, to zawsze w takich przypadkach wina spadała na Izraelitów, a Boża opaczność była bezsilna.
Kpł 26:17 Zwrócę oblicze przeciwko wam, będziecie pobici przez nieprzyjaciół. Ci, którzy was nienawidzą, będą rządzili wami, a wy będziecie uciekać nawet wtedy, kiedy was nikt nie będzie ścigał.
Pokazuje to, jak nietrwałe są obietnice Boże, wskutek czego można manipulować interpretacją na każdy przypadek niespełnionej zapowiedzi z wyprzedzeniem. I jeszcze na jedno chcę zwrócić uwagę, która mimo wszystko jest przeszkodą w powyższej strategi "odwracania kota ogonem", czyli proroctwo nie może być interpretowane inaczej niż pisze.
1 Ja 4:1 Umiłowani, nie dowierzajcie każdemu duchowi, ale badajcie duchy, czy są z Boga, gdyż wielu fałszywych proroków pojawiło się na świecie. Pwt 18:22 gdy prorok przepowie coś w imieniu Jahwe, a słowo jego będzie bez skutku i nie spełni się, [znaczy to, że] tego Jahwe do niego nie mówił, lecz w swej pysze powiedział to sam prorok. Nie będziesz się go obawiał.


Wobec tak przedstawionych kruczków, przejdźmy do zapowiedzi Jezusa dotyczących jego ponownego przyjścia wiążącego się z określeniami takimi jak: Dzień sądu - Armagedon - Wielki ucisk - koniec świata - zmartwychwstanie - i początek Królestwa Bożego w chwale Mat 25:31.

Jezus zapowiada ,,to pokolenie".
Czy zauważasz, że Jezus mówi o innym przyszłym pokoleniu niż te współczesne jemu na ziemi? Przeanalizujmy.
Mk 1:15 Gdy Jan został uwięziony, Jezus przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: 15 Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. ... 13:30 Zaprawdę powiadam wam: Nie przeminie to pokolenie, aż się to wszystko stanie. Mat 10:23 ... Zaprawdę, powiadam wam: Nie zdążycie obejść miast Izraela, nim przyjdzie Syn Człowieczy Mk 9:1 ... Niektórzy z tych, co tu stoją, nie zaznają śmierci, aż ujrzą królestwo Boże przychodzące w mocy.
Tak rozumieli jego słuchacze. Kiedy jednak Jezusa zabito, zaczęto powątpiewać w Jezusa zapowiedź. Wyglądało to m. in. tak.
Łuk 19:11 Gdy słuchali tych rzeczy, dodał jeszcze przypowieść, dlatego że był blisko Jerozolimy, a oni myśleli, że królestwo Boże zaraz się zjawi. Łuk 24:21 A myśmy się spodziewali, że On właśnie miał wyzwolić Izraela. Tak, a po tym wszystkim dziś już trzeci dzień, jak się to stało Dz 1:6 Zapytywali Go zebrani: Panie, czy w tym czasie przywrócisz królestwo Izraela?
Jak widać uczniowie spodziewali się natychmiastowego efektu. Wcześniej Jezus zapewniał, że wcześniejsze proroctwa jak i jego spełnią się niezawodnie.
Łuk 21:22 Będzie to bowiem czas pomsty, aby się spełniło wszystko, co jest napisane. Mat 5:18 Zaprawdę bowiem powiadam wam: Dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w Prawie, aż się wszystko spełni.
Chrześcijańska współczesna chrystologia i eklezjologia powiązały niektóre z idei obrazów biblijnych i dziejami Ojców Kościoła, umieszczając w nieokreślonej przyszłości Sądu Ostatecznego. Apokaliptyka Jezusa nie wymagała metaforyzowania ani innych teologicznych przekształceń, gdy dalej uczył o współczesnym jemu pokoleniu jako ogół ludzi z których czasem wyodrębnił z niego część nazywając "złym pokoleniem" tych, którzy odrzucali Jezusa jako Mesjasza Łuk 11:29, 17:25 tym samym nie sugeruje innego znaczenia niż tych ludzi, którzy byli na tyle źli, że spowodowali jego śmierć. Zanim Jezus rozpoczął działalność, Jan Chrzciciel w słowach "już siekiera przyłożona jest" wskazywał na teraźniejszy czas Mat 3:10, z czym Jezus się zgadzał.

Początkowe dzięsięciolecia chrześcijaństwa
Autor IV Ew. pisząc pod koniec I wieku, lub później, podaje dwie informacje nas interesujące. Na razie wykorzystamy jedną, która przywołuje okres początkowych lat, gdy jeszcze nie było spisanych wspomnień, a jedynie były przekazywane ustnie. Jest tam zawarte przekonanie, że wtórnego przyjścia Jezusa na sąd w chwale Mat 25:31, doczeka żywy jeden z dwunastu apostołów. Drugą informację z tego wersetu wykorzystamy w dalszej części, przewołując jeszcze raz ten werset w całości.
Ja 21:23 Rozeszła się wśród braci wieść, że uczeń ów nie umrze. (...) Jeśli Ja chcę, aby pozostał aż przyjdę, co tobie do tego?
Zacznijmy jeszcze do wydarzeń w dniu Pięćdziesiątnicy Dz 2:16-20, i zwróćmy uwagę na frazę ,,dni ostatnich", które są bliskoznaczne z ,,tym pokoleniem". Wcześniejsze wersety opisują dziejące się nadzwyczajne znaki i dary "mówienia językami", co miało potwierdzić spełnienie proroctwa Joela i że dotyczy I wieku. Z tego powodu zaistniało takie przekonanie o bliskości wojny Bożej, że byli gotowi sprzedawać dorobek życia
Dz 2:43 Bojaźń ogarniała każdego, gdyż Apostołowie czynili wiele znaków i cudów. 44 Ci wszyscy, co uwierzyli, przebywali razem i wszystko mieli wspólne. 45 Sprzedawali majątki i dobra i rozdzielali je każdemu według potrzeby.
Nieco 20 lat później nadal apostoł Paweł wierzył i przekonywał wspólnotę w Tesalonikach, gdyż niektórzy zaczęli powątpiewać w przyjście na sąd za ich życia.
1 Tes 4:15 To bowiem głosimy wam jako słowo Pańskie, że my, żywi, pozostawieni na przyjście Pana, nie wyprzedzimy tych, którzy pomarli. 16 Sam bowiem Pan zstąpi z nieba na hasło i na głos archanioła, i na dźwięk trąby Bożej, a zmarli w Chrystusie powstaną pierwsi. 17 Potem my, żywi i pozostawieni, wraz z nimi będziemy porwani w powietrze, na obłoki naprzeciw Pana, i w ten sposób zawsze będziemy z Panem
Natomiast Koryntianie zaczynają wątpić nie tyle przyjście Jezusa za ich życia, co bardziej kwestionują zmartwychwstanie w jakiś sposób widoczny. Z tego powodu Paweł przekonuje, że niech się nie spodziewają jakiegoś widowiska spektakularnego, a jest to sprawą wiary.
1 kor 15:12 Jeżeli zatem głosi się, że Chrystus zmartwychwstał, to dlaczego twierdzą niektórzy spośród was, że nie ma zmartwychwstania? 13 Jeśli nie ma zmartwychwstania, to i Chrystus nie zmartwychwstał. 14 A jeśli Chrystus nie zmartwychwstał, daremne jest nasze nauczanie, próżna jest także wasza wiara. 15 Okazuje się bowiem, żeśmy byli fałszywymi świadkami Boga, skoro umarli nie zmartwychwstają, przeciwko Bogu świadczyliśmy, że z martwych wskrzesił Chrystusa. 16 Skoro umarli nie zmartwychwstają, to i Chrystus nie zmartwychwstał.
Cały czas Paweł realistycznie przekonuje o zmartwychwstaniu obydwa zbory w czasie teraźniejszym ,,nie wyprzedzimy" oraz ,,zmartwychwstają", a nie czasu przyszłego, że "będą zmartwychwstawać". Z tych relacji jasno wynika, że zarówno Jan Chrzciciel, Jezus Chrystus oraz jego przedstawiciele w latach 30 do około 70 roku byli przekonani, że są w końcowej fazie pokolenia, gdzie lada chwila należy spodziewać się przyjścia Jezusa, który podejmie końcową wojnę z przeciwnikami Boga zwaną Armagedonem Ob 14:14 - Ob 16:16. W tym przekonaniu utwierdzał dodatkowo fakt zburzenia Jerozolimy wraz ze Świątynią w 70 roku. Wyglądało to na zapowiedziane wcześniej przez Jezusa znaki, a jednym z nich zburzenie Świątyni Żydów Mat 24:1-3. Wydawać się mogło, że wszystko układa się zgodnie z przewidywaniami.

Przełom I/II wieku
Rozpoczynając gdzieś od około lat 80-tych, daje się zauważyć kłopoty w utrzymaniu jednolitego zrozumienia na kwestie doktrynalne. Następuje potrzeba interwencji utrzymania monolitu pod tym względem. Toteż następuje wysyp listów kierowanych do poszczególnych zborów lub pojedynczych osób będących wpływowymi, aby zapobiegać powstającym schizmom. W tym miejscu należy nadmienić, że tradycyjne przyjęte do tej pory powstałych pism NT, a datowane z przed roku 70-ego, są przez dużą część uczonych badaczy podważane i ich datowanie umieszczane na lata od 80-tych do około 120 roku. Podobnie co do niektórych, również pod względem autorstwa (o tym więcej w zakładce - Artykuły). Przechodzę więc do tego przedziału czasowego.

Wiele osób zaczęło się niecierpliwić i tym samym zaczęło powątpiewać w spełnienie ponownego przyjścia Jezusa, gdyż czas zapowiedzianego ,,tego pokolenia" i obserwowane "znaki" jakoś się nie ziszczają. Nie następuje zmartwychwstanie, "porwanie żywych do nieba, a po roku 100-tnym już żaden apostoł nie żyje. Część tych wątpiących na tyle zainwestowała swe życie w chrześcijaństwo, że nie stać na wycofanie się. Toteż próbują zapowiedź ,,tego pokolenia" interpretować inaczej. Zresztą tak czy inaczej widzą w nauczaniu tym wiele zalet moralnego atutu, więc podejmują zmianę kursu przenosząc przyjście Syna Człowieczego na sąd na dalsze lata, robi to autor poniższego listu, aby zapobiec niewiary w obietnice.
2 Pi 3:3 To przede wszystkim wiecie, że przyjdą w ostatnich dniach szydercy pełni szyderstwa, którzy będą postępowali według własnych żądz 4 i będą mówili: Gdzie jest obietnica Jego przyjścia? Odkąd bowiem ojcowie zasnęli, wszystko jednakowo trwa od początku świata.
Tu autor sam zdaje sprawę z tego, że zapowiedziane przez Jezusa przyjście jego w tym pokoleniu nie spełniło się, zatem następuje obciążenie ich nieprawidłowym zrozumieniem słów Jezusa, a robi to tak.
2 Pi 3:8 Niech zaś dla was, umiłowani, nie będzie tajne to jedno, że jeden dzień u Pana jest jak tysiąc lat, a tysiąc lat jak jeden dzień. 9 Nie zwleka Pan z wypełnieniem obietnicy - bo niektórzy są przekonani, że Pan zwleka - ale On jest cierpliwy w stosunku do was. Nie chce bowiem niektórych zgubić, ale wszystkich doprowadzić do nawrócenia. 10 Jak złodziej zaś przyjdzie dzień Pański,...
Z tego samego problemu zdaje sobie sprawę Jan w swej Ewangelii, dlatego przywołuję ponownie wers cytowany w pod ,,Początkowe dziesięciolecia", ale tym razem wyłowię tą drugą informację.
Ja 21:23 Rozeszła się wśród braci wieść, że uczeń ów nie umrze. Ale Jezus nie powiedział mu, że nie umrze, lecz: Jeśli Ja chcę, aby pozostał aż przyjdę, co tobie do tego?

Przypomnijmy: Pierwsza informacja to wiara, że apostoł Jan nie umrze. Druga informacja ta obecna, że umrze, ale źle rozumiano tą pierwszą. Dlaczego taka potrzeba wyjaśnienia? Dlatego, że ten prawdziwy apostoł Jan już nie żył, więc się nie sprawdziło, więc zaszła konieczność podania innej wykładni. Mimo wszystko pomyślisz sobie, "przecież Jan przedstawia się za żyjącego". Tu też kłania się najnowsze wyjaśnienie ekspertów, że pisał to inny Jan, już po śmierci swego apostolskiego imiennika, o czym więcej tu. I jeszcze inne zastrzeżenia wyłaniające się w zborze Koryntian.
1 Kor 15:12 Jeżeli zatem głosi się, że Chrystus zmartwychwstał, to dlaczego twierdzą niektórzy spośród was, że nie ma zmartwychwstania? 13 Jeśli nie ma zmartwychwstania, to i Chrystus nie zmartwychwstał.
Te i dalsza treść ujawnia kwestionowane przez Koryntian oczekiwanego zmartwychwstania w sposób doświadczalny dla nich samych (por Mat 27:53), w przeciwieństwie do Tesaloniczan o odwlekaniu się Paruzji. Dlatego liderzy chrześcijańskich wspólnot usiłowali dokonywać innego wyjaśnienia, zamiast przyznania się - "Jezus się mylił".

Dlaczego chrześcijaństwo odniosło sukces?
Trudno jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie ze względu na przytłaczające nieporozumienia odnośnie wyżej wymienionych niespełnionych oczekiwań jak i dodatkowy element niesprzyjających warunków w postaci prześladowań, włącznie z uśmiercaniem w torturach, głównie liderów. Jednak jakiś mechanizm obronny się włączył na te wszystkie przeciwności. Rodzi się pytanie, co to za mechanizmy się rodzą w ludzkiej psychice, aby stać ich było na tak heroiczne poświęcenie śię?

Rezultatem tego są dane historyczne pierwszych wieków, które donoszą o stabilnym wzroście rozwojowym chrześcijaństwa, mimo drastycznych prześladowań. Co prawda nie znalazłem jakichś badań specjalistycznych z dziedziny psychologii, dlaczego tak się dzieje, to mimo tego pokuszę się o prywatne wnioski w oparciu o te skąpe dane, porównując z analogicznymi współczesnymi obserwacjami, i ździebkiem wyobraźni.

Męczeństwo przedstawionych świadków mimo iż było przeogromnym cierpieniem fizycznym, dla nich stanowiło swoiste "spełnienie marzeń". Wytłumaczyć to można niesamowitą wiarą i towarzyszącemu jej zaufaniu względem Tego, którego obrali oni za swojego Pana i Zbawiciela. Nawet śmierć męczeńska większości apostołów nie wpłynęła ujemnie na rozwój chrześcijaństwa. Wręcz przeciwnie, zaostrzyło to zapotrzebowanie na apokaliptyczne rozwiązanie niesprawiedliwości widziane oczami większości ludzi ubogich. Niekiedy w przypadkach chęci budowania sobie zbawienia przyszłości w oparciu o wiarę w mechaniczne obietnice zbawienia, powoduje przeogromny dopływ adrenaliny na naturalny konflikt sprzeczności interesów dla przegranych i cierpiących. Religia jest właśnie takim lekiem placebo, który reaktywuje psychiczne moce do przeciwstawiania się, nie bacząc na racjonalne rozwiązania.

Analogia współczesna
Weźmy za przykład Świadków Jehowy (ŚJ) wywodzących się od reformatorskiego kaznodziei Charles T. Russell. Otóż ŚJ dokonywali przewidywań apokaliptycznych, wyznaczając daty, które kolejno nie spełniły się. Poniżej zamieszczam w ramce niektóre z nich
(kliknięcie w liczbę roku i '*' pokazuje niektóre źródła)
- 1915 *- - - 1925 *- - - 1945-- - - 1975 * - - 1990 * - nakładające
się 2 pokol.Ruch badaczy wywodzący się od Russella, też przechodził różne etapy prześladowań, i chyba z podobnych względów co pierwsi chrześcijanie, gdyż ich idea cechuje restoracjonizm, czyli powrót do naśladowania początków chrześcijan.

ŚJ podobnie jak Jezus i jego pierwsi naśladowcy, byli zachęcani do męczeństwa, rezygnowania w zgromadzaniu dóbr materialnych, małżeńskich itp. ze względu na mający koniec tego systemu nadejść za tego pokolenia. Podam jedno z licznych źródeł literatury ŚJ jaką jest Strażnica w-03 1.10 ss. 14-19, w tytule: Wytrwałość w obliczu prześladowań przysparza chwały Jehowie

Jak widzimy obok w wykresie, nawet rok 1975 najbardziej eksponowany w niezawodne nadejście Armagedonu, który nie nadszedł, to mimo tak widocznej błędnej niespełnionej zapowiedzi, nadal nie było znaczącego spadku wiernych. Nastąpiła nowa interpretacja z użyciem innych fragmentów Biblii nawiązujących do "nowego światła" Prz 4:18. Takim między innymi sposobami karmi się, a tacy łykają, gdyż przyznanie się do porażki jest zazwyczaj wstydliwe. Z tego względu tylko niewielki odsetek jest gotowa na powiedzenie prawdy co myśli na ten temat, ale za co też są wykluczani z rezultatem ostracyzmu.

Wniosek końcowy
Potrzeba charyzmatycznego przywództwa ma to do siebie, że tak jak w przypadku Jezusa niespełnione zapowiedzi nie spowodowały rozpadu, tak jak u ŚJ Ciało Kierownicze nadal cieszy się zaufaniem jakiejś części społeczeństwa, mimo zawodności i ciągłymi zmianami ich przywódców.
PS
Daty Armagedonu - wyznaczane przez BP i następców ŚJ.
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
http://cms-designs.de
Shoutbox
Tylko zalogowani mogą dodawać posty w shoutboksie.

Brak postów.
http://cms-designs.de
Ostatnie Artykuły
Wyjątki życiorysu - ...
Paraklet
Dzień śmierci Jezusa
Sprzeczności wokół ś...
Pisarze I-IV w.
http://cms-designs.de

Załóż : Własne Darmowe Forum | laptopokazja.pl | Własną Stronę Internetową | Zgłoś nadużycie