Moja własna strona na serwerze vg1.pl
Główne kategorie | Biblie i ... | Apokryfy | Artykuły | Apologie I-IV w. | Św. księgi? | Książki i opinie | Archeologia | Religia a ateizm | Wydania dot. ŚJ | Dokumenty ŚJ | Linki | Wersety | Doktrynalne | Ex ŚJ | Filmy | Transmisje rel. Marzec 31 2020 02:51:48
Nawigacja
Główna
Szukaj
Galeria
Kategorie Newsów
Download
Forum
FAQ
Kontakt
http://cms-designs.de
Preegzystencja
Zapatrywanie ludu Starego Testamentu (ST), którego pogląd o istnieniu wcześniejszego Jezusa, niż ten urodzony z Maryi nie był znany. (cytaty z Biblii Tysiąclecia II wydanie, jeśli nie zaznaczono inaczej,) <
ST
Najpierw w Księdze Rdz pierwszego rozdziału od 1-25 wersetu, Bóg stosuje zwroty odnosząc wyłącznie do siebie, jak; stworzył, rzekł, nazwał, uczynił, umieścił, pobłogosławił, widział. Niema tam określeń w liczbie mnogiej, jakby tworzono w dwoje. Pogląd natury jednoosobowego Boga i Stworzyciela był mocno zakotwiczony u Hebrajczyków i ich następców. Ponadto jak niżej.
Rodz 14:22 Ale Abram odpowiedział królowi Sodomy: Przysięgam na Jahwe, Boga Najwyższego, Stwórcę nieba i ziemi,
Iz 44:24 Tak mówi Jahwe, (...) uczyniłem wszystko, sam rozpiąłem niebiosa, rozpostarłem ziemię; a któż był ze Mną?
Iz 45:12 To Ja uczyniłem ziemię i na niej stworzyłem człowieka. Ja własnoręcznie rozpiąłem niebo i rozkazuję wszystkim ...
Iz 45:21 ... Czyż nie Ja jestem Jahwe, a nie ma innego boga prócz Mnie? Bóg sprawiedliwy i zbawiający nie istnieje poza Mną.
Mal 2:10 Czyż nie mamy wszyscy jednego ojca? Czyż nie stworzył nas jeden Bóg? .... Taki pogląd zabezpieczono następującym nakazem
Pwt 4:2 Nic nie dodacie do tego, co ja wam nakazuję, i nic z tego nie odejmiecie, zachowując nakazy waszego Boga, Jahwe, które na was nakładam.
NT
Jest wiele fragmentów od Jezusa jak i jego uczni wskazujących na jednoosobowego Stwórcę,
Mat 19:4 On odpowiedział: Czy nie czytaliście, że Stwórca od początku stworzył ich jako mężczyznę i kobietę?
Mk 12:29 Jezus odpowiedział: Pierwsze jest: Słuchaj, Izraelu, Pan Bóg nasz, Pan jest jedyny.
Dz 17:24 Bóg, który stworzył świat i wszystko na nim. On, który jest Panem nieba i ziemi, ...
Ap 4:11 ... Boże nasz, (...) boś Ty stworzył wszystko, a dzięki Twej woli istniało i zostało stworzone.

Swego czasu powstał pogląd, że stwarzały jeszcze inne osoby, wyciągając wnioski ze słowa ,,uczyńmy".
Rdz 1:26 A wreszcie rzekł Bóg: Uczyńmy człowieka na Nasz obraz, podobnego Nam. ...

Jak rozumieć ,,Uczyńmy"? Istnieją 3 hipotezy.

1. Do wcześniej stworzonych zwierząt, w formie monologu, podobnie jak czasem człowiek np. do psa, aby aportował. W ten sposób sugeruje się, że przez doskonalenie genomu doprowadził Bóg do uczynienia człowieka.

2. Bóg przemawia do aniołów, tak jak przedstawił na obrazie Michał Anioł na zlecenie papieża Juliusza II ukończonego ok. 1511 roku.

3 Bóg Ojciec przemawia do jednego Syna (Jezusa).

Wszystkie są jedynie domysłami, gdyż Biblia nie precyzuje. Najmniej prawdopodobna jest ta trzecia, o czym będzie dalej z przedstawionych argumentów podważających życie wcześniejszego osobowego Jezusa. Jeszcze wtrącenie odnośnie tak zwanego kanonu Pism. Otóż kształtowało się to różnie na przestrzeni wieków, i tak m. in.


Kolosan 1:15-18

15 On jest obrazem Boga niewidzialnego - Pierworodnym wobec każdego stworzenia, 16 bo w Nim zostało wszystko stworzone: i to, co w niebiosach, i to, co na ziemi, byty widzialne i niewidzialne, czy Trony, czy Panowania, czy Zwierzchności, czy Władze. Wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone. 17 On jest przed wszystkim i wszystko w Nim ma istnienie 18 I On jest Głową Ciała - Kościoła. On jest Początkiem, Pierworodnym spośród umarłych, aby sam zyskał pierwszeństwo we wszystkim.
Swobodna własna interpretacja w parafrazy
15 Jezus jest obrazem Boga niewidzialnego, pierworodnym a wszelkiego [nowego] stworzenia 16 Ponieważ przez wzgląd na Jezusa zostało wszystko stworzone, to co jest na niebie i na ziemi, rzeczy widzialne i niewidzialne, czy to trony, czy panowania, czy nadziemskie władze, czy zwierzchności; wszystko z powodu Jezusa i dla Jezusa Ojciec stworzył. 17 Toteż Jezus jest ponad wszystkimi [nowymi] rzeczami i wszystko na nim jest ugruntowane. 18 Jezus także dziedziczy najwyższą pozycję [głową] w Kościele; Jezus jest początkiem i pierworodnym z umarłych, aby we wszystkim był pierwszy.

Tu link do przyimków z greki uzasadniający inne możliwości. Zobacz też przekłady NBG oraz Grecko – polski Nowy Testament wydanie interlinearne z kodami gramatycznymi tłumaczenie: ks. prof. dr hab. Remigiusz Popowski SDB (KUL), PI oraz NBG , które też tłumaczą ,,z powodu", a więc przyczynowo zamiast instrumentalnego ,,przez".

Pierworodny
1) pierwszy urodzony z rodzeństwa
2) prawo nabyte - Rdz 21:10-12 drugi syn Abrahama Izaak dziedziczy Pwt 21:17. Podobnie Hebr. 12:16 Jakub wyłudził podstępem prawo do pierworodnego, mimo, ze był młodszym od swego bliźniaka Ezawa.
3) wywyższona pozycja - Dawid nie był pierwszym synem swego ojca Jessego, ale nazwany pierworodnym ze względu na namaszczenie królewskie Ps 89:28 . Analogicznie obrazuje to Jezusa, choć tysiące ludzi urodziło się wcześniej, ale Bóg Ojciec wywyższając go na Króla co stanowi synonim Pierworodnego Ap 19:16 .

Pierworodnym wobec każdego stworzenia
Jezus jest pierworodnym, to znaczy pierwszym stworzeniem uzyskującym nieśmiertelność po wzbudzeniu z martwych przez Ojca. Dodatkowo potwierdza bliski kontekst 18 wersetu, nazywając go "pierworodnym z umarłych", ze względu jako pierwszy otrzymujący nieśmiertelność po swym zmartwychwstaniu. Dzieje 2:32 - 1 Kor 15:20-22, nazywane "nowym stworzeniem"
2 Kor 5:17. Dotyczy więc "wszelkiego nowego stworzenia".

"wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone"
Fragment ten jest nieprecyzyjny. Zadajmy najpierw pytanie, kogo dotyczy stwarzania ,,przez Niego"? Chyba nie Jezusa? Gdyby Jezus stwarzał, to dziwnie byłoby siebie nazywając ,,dla Niego". Aby był jakiś sens, to czy nie powinno być, wstawiając domyślni. powinno być "wszystko przez Ojca dla Syna zostało stworzone", a to już wyklucza Jezusa jako stworzyciela. Natomiast czyni Jezusa pierwszym stworzeniem do nieśmiertelności Ap 3:14


Z podobną ostrożnością należy podchodzić do tym podobnych sformułowanych zdań, gdzie występuje grecki przyimek (δι), jak chociażby jeszcze w Hebr 1:2 można przetłumaczyć w rozumieniu:
NBG - jest; przez niego stworzył też porządki. ........... lub ... z powodu którego stworzył też porządki.
Bw - jest; przez którego także wszechświat stworzył.... lub ... z powodu którego także wszechświat stworzył.
Pau - jest; przez Niego stworzył czasy ....................... lub ... z powodu niego stworzył czasy
Kow - jest; przez niego stworzył świat. ...................... lub ... z powodu niego stworzył świat.
PNŚ - jest; przez którego uczynił systemy rzeczy. ....... lub ... z powodu którego uczynił systemy rzeczy.
Jeśli chodzi o to, czego lub jakiego dotyczy stworzenia, to są one rozbieżne co wyróżniłem pogrubieniem. Tak czy inaczej, nie musi dotyczyć wcześniejszego istnienia Jezusa, a tłumaczenia poszczególnych zwrotów lub wyrazów są dobierane pod interpretacje nauki danego wyznania.

Jana 1:1
Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ λόγος, καὶ ὁ λόγος ἦν πρὸς τὸν θεόν, καὶ θεὸς ἦν ὁ λόγος
Na początku było Słowo a Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo

Skąd się wziął wyraz Logos? Najpierw nieco z okresu historii klasycznej greki (500-300). Podobno najpierw ukuł Heraklit z Efezu (540-480 pne) jako inteligentna, wieczysta, suwerenna, bo niezależna od bogów, zasada wszechrzeczy - krótko mówiąc. Pomijam Sokratesa ( 469-399), Demokryta (460 – 370), Platona){Demiurg} (427-347, Arystotelesa (384-322) ponieważ u nich wszystkich Logos jest wyrażeniem wieloznacznym i jego znaczenie ulegało ciągłym zmianą jak i różnie definiowane przez nich. Kiedy zaczęto tłumaczyć ST z hebrajskiego na grecką Septuagintę, to hebrajskie debar tłumaczono na greckie Logos.
Dabar jest rdzeniem od czasownika, który znaczy "mówić". Nosi on znaczenie słów i rzeczy, które zostały wypowiedziane. Czasem mogą go używać w odniesieniu do treści i idei, co się mówi, a także myśl Boga w działaniu, w zwrocie proroków ST ,,tak mówi Jahwe” nie posiada skojarzeń odrębnej osoby.
Co się w związku z tym dzieje? Ten nowy termin przybrał obecnie trzy główne znaczenia.
Definicja gr. Λόγος
siła kosmiczna, rozum, mowa, myśl, prawo, dialog (klasyczny hellenizm)
słowo, Boskie wypowiedzi (ST Judaizm i obecne podstawowe słownikowo)
Syn Boży, Jezus Chrystus (chrześcijaństwo trynitarne)

Najlepiej wskazuje na problem tłumaczeń, gdy zacytuję Prolog z Księgi Sarycha (II w. pne - dodatek)
Prolog 20 „mimo naszej usilnej pracy nad tłumaczeniem, nie mogliśmy dobrać odpowiedniego wyrażenia, albowiem nie mają tej samej mocy słowa czytane w języku hebrajskim, co przełożone na inną mowę. Nie tylko ta księga, ale nawet samo Prawo i Proroctwa, i inne księgi.”

I w tym tkwi problem, dlatego też okres hellenistyczny ( stoicy (III pne-II ne) W początkowym okresie rozwijając tezy o wszech-jedności świata i tożsamości praw rządzących makro i mikrokosmosem m. in. przybierali niektórzy takiego rozumienia:
 • Filon z Aleksandrii (15 pne 45 ne) Żyd wychowany w kulturze hellenistycznej, poświęcając się studiom kultury greckiej, umiejętnie stosował alegorie w egzegezie ST, inspirował tym Pawła i Jana między personifikacją a też czynił przesłanki hipostazy Logosa jako najstarszego anioła.
 • neoplatonizm (II ne) pojęcie logos przybrało postać hipostazy na dobre (jednostki osobowej)
  Często czerpano na potrzeby chrześcijaństwa, nawet od ekskomunikowanych heretyków poszczególne pojęcia i w ten wybiórczy sposób tworzono nowe dogmaty.

  Robiąc zestawienie porównawcze ewangelicznych prologów Marka i Jana, to zauważamy następującą rozbieżność.
  Jana 1:1 Na początku było Słowo a Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo
  Marka 1:1 Początek Ewangelii o Jezusie Chrystusie, Synu Bożym

  Nie powinno dziwić, że ,,słowo" u Jana oznacza to samo co Ewangelia u Marka, czyli są synonimami, Warto też przyjrzeć się pochodnym zestawieniom odnoszącym się do jakiego początku nawiązuje?
  Dz 1:1 ... co Jezus czynił i czego nauczał od początku
  Flp 4:15 Filipianie, wiecie przecież, że na początku [głoszenia] Ewangelii ...
  Hebr 2:3 ... wielkie zbawienie? Było ono głoszone na początku przez Pana, ...
  1 Ja 1:1 ... co było od początku, cośmy usłyszeli o Słowie życia, ...

  A co znaczy? Jana 1:14 Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas.... Jak słowo mogło stać się ciałem? Zauważmy, że było, a nie był jak gdyby chodziło o osobę. Logicznym jest , że było słowo mówione, myślowe lub pisane w umyśle Boga. Jeśli jednak wyraz ,,słowo" kojarzy się z osobą, to czy nie jest to
  Antropomorfizacja – zabieg językowy, polegający na nadawaniu niebędącymi ludźmi przedmiotom, pojęciom, zjawiskom, zwierzętom itp. cech ludzkich, choć w rzeczywistości nie jest osobą.

  W tym przypadku pojęcie wyraz Słowo Boże (ST Judaizmu debar – mowa, zapowiedź) jest synonimem Pisma Świętego lub zwana też Biblią. Zatem te trzy nazwy dotyczą treści w całości lub jego fragmentu.

  Nauczanie o wcześniejszym istnieniu osobowego Jezusa jako Boga, który to stał się Bóg- człowiek , jest dość osobliwe z kilku powodów. Po pierwsze. Proces uzyskania nowej natury nazywa się ,,wcieleniem" lub ,,przeniesieniem" w - 2013 str 15. Ten proces transformacji jest sprzeczny z samym założeniem Boga, a mianowicie:

  Kpł 19:19 nie krzyżuj dwu gatunków zwierząt i roślin. Judy 1:5-7; Rdz 6:2 przeciwnym naturze innego ciała. Czy Bóg nie łamie własnego Prawa, mieszając swego Syna z ludzkim ciałem Maryi? Oz 11:9 bw Ja jestem Bogiem, a nie człowiekiem, Wyj 33:20 ... żaden człowiek nie może oglądać mojego oblicza i pozostać przy życiu Nie przechodzą analogie, którymi chce się uzasadnić.

  Rdz 22: Abraham składa syna Izaaka na ofiarę – Bóg Syna. Jer 7:31 odrażające dla Boga składanie syna na ofiarę. Mk 10:45 Komu Jezus złożył okup Ojcu czy szatanowi? Bogu, aby wykupić od grzechu Adama? Zazwyczaj okup żąda przestępca. Ojciec dał się sterroryzować szatanowi? 2 Krn 19:7 u Boga nie ma niesprawiedliwości, stronniczości ni przekupstwa. Pwt 27:25 Przeklęty, kto daje się przekupić, aby zabić człowieka i przelać krew niewinną ... Ja 13:3 Ja 16:5 od Boga wyszedł i do Boga wraca Czy tymi pojęciami Bóg nie gwałci swych własnych zasad? Co wszystko ma to znaczyć? Wyjaśnianiem, czy mąceniem ludzkich umysłów powołując się na? Mk 10:27 U Boga wszystko jest możliwe.

  Ponieważ Biblia jest w swej treści dość pokrętna, więc daje możliwość wyciągania wręcz przeciwstawnych wniosków, jak na przykład Ap 3:14. "Jezus jako początek stworzenia". Dla niektórych jest dowód, że Jezus (Logos) został pierwszym ze wszystkich stworzeń jakie Bóg dokonał. Ale w tym miejscu pojawia się trudność trynitarna, która Jezusa uważa za niestworzonego. Zatem frazę ,,początek stworzenia" w przypisach traktuje się jako ,,zasadę", kierując dodatkowo odnośnikiem do Kol 1:15, a tam z kolei przypis określenie odnoszące do Jezusa jako ,,stworzenie" zamienia się na ,,zrodzenie", aby nie zaprzeczało dogmatowi Trójcy, którego nie można pogodzić, by ta druga osoba była stworzona w któryś momencie, a tym samym miała jakiś punkt początkowy, a przed tym początkiem czasowym nie istniała. co było wcześnie omawiane podczas Kol 1:15-18. Uzupełnię i potwierdzę ten wywód jeszcze z odwołaniem się do:
  2 Kor 5:17 … Kto pozostaje w Chrystusie, jest nowym stworzeniem.
  Gal 6:15 … nic nie znaczy nieobrzezanie, tylko nowe stworzenie.
  Kol. 1:18 …. On [Jezus] jest Początkiem, Pierworodnym spośród umarłych,

  Dalsze potwierdzenie: Hebr. 1:2 a w tych ostatnich dniach przemówił przez Syna
  Tak więc niema uzasadnienia, że Bóg posługiwał się wcześniejszym Jezusem, jakoby m. in. był jednym z aniołów goszczących u Abrahama, następnie niszcząc Sodomę i Gomorę i dalej, wyprowadzając Izraelitów z niewoli Egipskiej, gdzie był słupem ognia, czy też nadając Prawo Mojżeszowi itd. Potwierdza to też 1 Pi. 1:20 On [Jezus] był przewidziany przed stworzeniem świata. … (chodzi o stworzenie świata zła przez szatana w chwili nakłonienia pierwszej pary ludzi do przejścia na jego stronę. Jezus nazywa go Ja 14:30 władca tego świata, a Paweł 2 Kor 4:4 bóg tego świata)

  A oto jeszcze niektóre zwroty
  Ja 8:23 Ja nie jestem z tego świata -w rozumieniu- Nie należę do stronnictw lekceważących i źle interpretujących Biblię.
  Ja 13:3 od Boga wyszedł i do Boga odchodzi - w rozumieniu - Z postanowienia Boga się narodził i do Bożych kryteriów się dostosuje.
  Ja 16:28 Wyszedłem od Ojca i przyszedłem na świat- w rozumieniu - Zaistniałem z woli Boga i znalazłem się wśród ludzi sprzyjających szatanowi
  Ja 15:19 Ale ponieważ nie jesteście ze świata, 17:16 Oni nie są ze świata, jak i Ja nie jestem ze świata
  Co więc oznacza zwrot ,,nie z tego świata”?
  Ja 12:31 Teraz odbywa się sąd nad tym światem. Teraz władca tego świata
  2 Kor 4:4 bóg tego świata -w rozumieniu - Szatan wpływający na ludzi, którzy świadomie lub nieświadomie cenią złe wartości.
  Ja 12:49 Nie mówiłem bowiem sam od siebie, ale (…) Ojciec, On Mi nakazał, co mam powiedzieć i oznajmić. Dotyczy wydarzeń na ziemi.
  Ja 8:58 pierwej niż Abraham był, Jam jest W planie Boga Ojca i w tym sensie Jezus był wcześniej przewidziany niż Abraham. Rdz 3:15 ...ono zmiażdży ci głowę, a ty zmiażdżysz mu piętę Ja 1:15 Jezus pierwej był niż ja Podobnie jak z Abrahamem, zadania Boże odnośnie Jana Chrzciciela nastąpiły później niż niż z Jezusem. Te plany Boga były wcześniej niż się narodzili, podobnie jak z Jeremiasz 1:5 Poznałem cię, zanim cię ukształtowałem w matki łonie, poświęciłem cię, nim z wnętrzności matki wyszedłeś, i ustanowiłem cię prorokiem narodów oraz 2 Tym 1:9 powołał przed dawnymi czasy 1 Pi 1:20 On [Jezus] był wprawdzie przewidziany przed stworzeniem świata, Ef 1:4 W Nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata, ...
 • Logowanie
  Nazwa Użytkownika

  Hasło  Nie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
  Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

  Zapomniane hasło?
  Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
  http://cms-designs.de
  Shoutbox
  Tylko zalogowani mogą dodawać posty w shoutboksie.

  Brak postów.
  http://cms-designs.de
  Ostatnie Artykuły
  Wyjątki życiorysu - ...
  Paraklet
  Dzień śmierci Jezusa
  Sprzeczności wokół ś...
  Pisarze I-IV w.
  http://cms-designs.de

  Załóż : Własne Darmowe Forum | laptopokazja.pl | Własną Stronę Internetową | Zgłoś nadużycie