Moja własna strona na serwerze vg1.pl
Główne kategorie | Biblie i ... | Apokryfy | Artykuły | Apologie I-IV w. | Św. księgi? | Książki i opinie | Archeologia | Religia a ateizm | Wydania dot. ŚJ | Dokumenty ŚJ | Linki | Wersety | Doktrynalne | Ex ŚJ | Filmy | Transmisje rel. Marzec 31 2020 03:47:21
Nawigacja
Główna
Szukaj
Galeria
Kategorie Newsów
Download
Forum
FAQ
Kontakt
http://cms-designs.de
Błędy biblijne cz. II
Część II

Pisma Greckie (g)
g1. Jak to było ze śmiercią Judasza?
Mat 27:5 - powiesił się
Dz 1:18 - spadł w przepaść, spadł ze schodów na miecz? Wiec może nie było to samobójstwo?
1 Kor 15:4-5 - Żył jeszcze. Paweł pisze, że Jezus ukazał się 12-tu ap. po zmartwychwstaniu, włącznie z Judaszem, jeszcze przed wstąpieniem do nieba. Nie można wliczać Macieja, gdyż jego wybór nastąpił później, czyli między 40-50 dniem Dz 1:9, 25-26

g2. Ilu było wierzących między zmartwychwstaniem a wniebowstąpieniem Jezusa?
1 Kor 15:6 - 500 braci
Dz 1:15 - 120 zwolenników stawiło się

g3. Czy Jezus był nastawiony pokojowo, czy wojowniczo?
Mat 5:9 Bw Błogosławieni pokój czyniący
Mat 10:34 …nie przyszedłem przynieść pokój, ale miecz.

g4. Kto kupił pole za 30 srebrników?
Mat 27:6-8 - Arcykapłani
Dz 1:16-18 - Judasz

g5. Czy Duch Święty mógł być udzielany ludziom przed odejściem Jezusa do nieba?
Ja 7:39 - DŚ nie mógł być dany ludziom przed wniebowstąpieniem
Łuk 1:15 - Jan Chrzciciel już w łonie napełniony DŚ, oraz jego matka Elżbieta (Łuk 1:41)

g6. Ile lat Jezus miał nauczać, 1 rok czy 3 lata?
Iz 61:2 <-> Łuk 4:18-19 - Jezus odnosząc do siebie proroctwo dotyczące jednego roku.
Ja 2:13 - 5:1 - 6:4 - 13:1 Podane wersety wskazują, że od chrztu do swej śmierci były 4 Paschy, czyli 3,5 roku.

g7. Kto lepiej wie, kto jest ojcem, matka czy syn?
Łuk 2:48 - Maria oznajmia, że ojcem Jezusa jest Józef.
Łuk 2:49 - Jezus temu zaprzecza. Skąd o tym wie, skoro do chrztu nie miał objawień z nieba?

g8. Czy Jezus będzie widzialny w sensie dosłownym podczas powtórnego przyjścia?
Ja 14:19 Nie mają szansy ujrzeć Jezusa, którzy nie uznają go za posłanego Mesjasza.
Ap 1:7 Ujrzą Jezusa nawet jego wrogowie.

g9. Czy Maryja miała bóle porodowe?
Gal 4:27 Paweł powołuje się na proroctwo (Iz 54:1) odnosząc do Maryi, że nie.
Ap 12:2 Aluzja do Maryi, że rodząc będzie cierpieć bóle.

g10. Która relacja prawdziwa, a która fałszywa?
Mat 24:23-24 Jezus ostrzega, że nie będzie się pokazywał po śmierci, a gdy ktoś ujrzy, to uznać za fałszywe.
Dz 9:3-5 - Dz 7:55-56 - 1 Kor 9:1 ( Paweł i Szczepan widzieli i słyszeli Jezusa.

g11. W sprawie obrzezki sam Paweł sobie zaprzecza
Gal 5:2 Jeśli dasz się obrzezać, nawet Chrystus ci nie pomoże
Dz 16:3 Ten sam Paweł każe obrzezać

g12. Czy Bóg informuje kiedy będzie kolejne przyjście Jezusa, czy nie?
Mat 24:33-34 Znanym ma być, za jakiego pokolenia wtórne przyjście Jezusa (jeśli nie wiadomo, to poco te namiary)?
Łuk 21:8 Żadną miarą nie będzie znany czas kolejnego przyjścia Jezusa.

g13. Który ewangelista nie pisze prawdy?
Mk 16:2 Kobiety poszły do grobu po wschodzie Słońca.
Ja 20:1 Kobiety poszły do grobu przed wschodem Słońca.

g14. W jaki dzień tygodnia został zabity?
Mk 15:42 dzień przed szabatem zwykłym, czyli w Piątek 14 Nisan (Lb 9:2)
Mat 26:17 W pierwszy dzień Przaśników to znaczy 15 Nisan, dopiero się przygotowywano.

g15. Czy Bóg ma coś do ukrywania w sprawach wiary zbawiania?
1 Tym 3:9 Nie ujawniaj,swej wiary w nauki Boże w odniesieniu do Jezusa i Kościoła Ef 5:32
Ja 18:20 - Jezus nic nie ukrywał 1 Pi 2:21 naśladować Jezusa. Podobnie Paweł Ef 6:19 Jawnie głosić.

g16. Czy jakakolwiek przemoc jest zła, czy nie?
Mat 5:39 - Jakakolwiek przemoc zła.
Ja 2:15 Jezus zachował się jak chuligan w świątyni (Mat 23:epitety)

g17. Jeść ciało Jezusa, czy to bezsens?
Mat 26:26 Jeść bez względu czy symbolicznie czy wiara w dosłowność.
a 6:63J Jezus przeczy sobie, gdy mówi, że to bzdura takie rozumowanie.

g18. Dusza śmiertelna czy nieśmiertelna?
Mat 10:28 część a )śmiertelna - część b) nieśmiertelna.
Więcej za i przeciw tu pod koniec

g19. Czy uczniom dostarczono pełnej potrzebnej wiedzy do zbawienia?
Ja 4:25 - Ja 15:15 - Tak
Ja 16:12 - Ja 14:26 - Nie

g20. To w końcu jak, być naiwnym czy nie?
Mat 18:3-4 … stać się naiwnymi jak dzieci.
1 Kor 13:11 wyzbyć się dziecinnego poziomu Heb 5:13-14 tylko dorośli mają właściwą umiejętność.

g21. Bóg przez Pawła, raz tak a innym razem siak?
Rz 10:19 Wzbudzę w was zawiść i gniew jako oręż do własnych celów.
Gal 5:20-21 osoby przejawiające zawiść i gniew będą wyeliminowane.

g22. Czy Jezus uczył, że jest tożsamy z Ojcem?
Ja 10:30 - Ja i Ojciec jedno jesteśmy - Ja 14:9 mnie widział, widział Ojca.
Ja 14:28 - Ojciec jest większy niż Jezus Ja 5:30 różnica z Ojcem miejscem i wiedzą.

g23. Kto uzdrawia, Bóg czy dana osoba swą wiarą?
Mk 10:52 - 11:23 wystarcza wiara danej osoby, aby dokonać rzeczy ponad naturalnych.
Mat 12:15 Jezus leczy wszystkich, t. zn. również bez wiary przykładem niewolnik Łuk 7:3 - Ja 4:47-52

g24. Zmiana niektórych przykazań, czy nie?
Ja 13:34 daję nowe przykazanie wzajemnej miłości Pwt 10:18-19 Jakie nowe, skoro to samo miało być przedtem.
Mat 5:17 Jezus oświadcza, że nic nawet w najdrobniejszym calu nie zmienia. Podobnie 1 Ja 2:7 stare przyk. od początku

g25. Jak to jest z grzechem, grzeszy czy nie grzeszy?
1 Ja 5:18 Kto narodził się [duchowo, po chrzcie] z Boga, nie grzeszy. Bóg nie dopuści do tego.
1 Ja 1:8 Ten sam Jan twierdzi wręcz odwrotnie. Każdy człowiek grzeszy, a gdy twierdzi, że nie, to kłamie.

g26. Czy śmierć usuwa grzech, czy nie?
Rz 6:7 Kto umarł, grzechy zlikwidowane. Nie przechodzi zgładzenie grzechów podczas chrztu, włącznie z pierworodnym{jak uczy KK} bo gdyby były usunięte, to tacy ludzie nie powinni umrzeć, a jednak wszyscy umierają.
Rz 2:5-6 w dniu sądu ostatecznego Bóg odda według uczynków 5:29Ja - Ap 20:12

g27. Czy Bóg jest wiarygodny swym postanowieniom?
1 Tym 2:4 Bóg chce wszystkich zbawić Iz 55:11 słowa nie cofa Rdz 17:1 - Łuk 1:49 gdyż jest Wszechmocny
Ap 20:10 Jakoś diabła nie potrafi zbawić Ap 21:8 ani innych ludzi

g28. Czy jest to miłość przez torturowanie?
1 Ja 4:8 Bóg jest miłością
2 Tes 1:6 odpłacić uciskiem Ap 14:11 w męczarniach w dzień i w nocy – wiecznie

g29. Czy Paweł był posłuszny zaleceniom Jezusa?
Mat 23:9 - Jezus ostrzega przed przypisywaniu sobie lub innym ojcostwa duchowego
1 Kor 4:15 Paweł albo nie znał nauk Jezusa, lub nie kieruje nim DŚ, albo lekceważy (Flm 1:10; Rz 4:11, 16)

g30. Kwestia sądzenia, czy tylko nieporozumienie znaczeniowe?
Mat 7:1 Jezus nie poleca ustanawiania sądów
1 Kor 6:3-5 Paweł zaleca sądzenie a na drugim świecie nawet aniołów

g31. Czy Biblia jest spójna w sprawie zmartwychwstania ciał materialnych?
1 Kor 15:13 zmartwychwstaną ciała Dz 24:15 sprawiedliwych i niesprawiedliwych
1 Kor 5:5 niesprawiedliwi zatracą ciała, aby duch był zbawiony w dniu Pańskim.

g32. Ile lat miał Jezus podczas swej działalności?
Łuk 3:23 - Łukasz w swych badaniach określił na ok. 30
Ja 8:57 - Żydzi określili w przedziale 40-50 lat.

g33. Dlaczego zaleca innym, a sam nie stosuje się?
Mt 6:7 - Modląc się, nie powtarzajcie tego samego
Mk 14:39 - modląc się powtarzał te same słowa

g34. Czy Jezus miał świadomość, kiedy będzie Królestwo Boże?
Mat 24:36 - Mk 14:25 - Królestwo niebieskie w przyszłości
Mat 12:28 Już jest Królestwo, albo co najmniej Mk 9:1 za życia apostołów.

g35. Czy ofiara Jezusa jest wystarczająca, czy trzeba ją uzupełniać?
Heb 10:10 –> 14 –> 18 - Jezus jest ofiarą za grzechy, innej nie potrzeba
Rz 12:1 - Być gotowym poświęcać życie na służbę, jako ofiara miła Bogu.

g36. Czy zdrajcy przysługuje miano przyjaciela?
Mat 26:50 - Jezus nazywa Judasza przyjacielem
Ja 17:12 - Jezus określa Judasza zatraceńcem - Mat 26:46 zdrajcą

g37. Czyżby Jezus targnął się na swe życie rękoma innych, zaczynając od Judasza?
Ja 2:25 - Ja 6:64 - Jezus wybierając Judasza na apostoła, już wiedział, że wybiera zdrajcę.
1 Pi 2:1 - Zdradliwych odrzuć 1 Ja 2:22-23 Kłamca przeciw Jezusowi jest antychrystem
Mat 16:21-23 - Piotr chce ratować życie Jezusowi, a Jezus go gani za to.

g38. Co ważniejsze, wiara czy uczynki?
Gal 5:5 - Wiara decydująca o usprawiedliwieniu
Jak 2:20 –> 26 - Bez uczynków wiara bez wartości

g39. Czy Jezus chrzcił, czy nie?
Ja 3:22 - Jezus udzielał chrztu.
Ja 4:2 - Jezus nie chrzcił.

g40. Dość znaczne różnice u poszczególnych autorów
Mat 21:5-7 - Przyprowadzono dwa osiołki Jezus jedzie na obydwu, oślicy i jej źrebięciu
Mk 11:7 - Uczniowie przyprowadzili jednego osła, Jezus sam wsiada
Łuk 19:33-35 - Jedno oślę, na które uczniowie wsadzają Jezusa
Ja 12:14 - Jezus sam znalazł oślę i sam wsiada.

g41. Kiedy przyjście Jezusa i zmartwychwstanie ludzi?
Mat 24:34 za tego pokolenia, a jakiegoś przyszłego 1 Tes 4:15-17 będzie przyjście Jezusa i zmartwychwstanie, czyli za życia apostołów
2 Tes 2:2-3 - Przyjście Jezusa w przyszłym, nieznanym czasie Ja 21:23

g42. Kto rozmawiał z Jezusem?
Mat 20:20 - Matka wstawia się za swych synów
Mk 10:35 - Osobiście zwracają się Jakub i Jan.

g43. Czy wyganianie demonów jest potwierdzeniem prawdziwego chrześcijanina?
Mk 16:17; Łuk 9:49-50 - Tak
Mat 7:22-23 - Nie, a nawet wygonić ich.

g44. Kto pochował Jezusa?
Mat 27:59-60 - Józef
Ja 19:38-40 - Józef z Nikodemem, zwolennikami nauk Jezusa
Dz 13:27-29 - Żydzi, którzy Jezusa oskarżyli zasługującego śmierci.

g45. Kiedy została rozdarta zasłona, przed czy po śmierci?
Mk 15:33-38 - po śmierci Jezusa
Łuk 23:44-46 - przed śmiercią Jezusa.

g46. Czy Łuk opisał wszystko o Jezusie?
Dz 1:1 - Tak wszystko
Ja 21:25 - Nie wszystko

g47. Jak jakie granice wyrażeń obraźliwych?
Mat 23:17 - Mat 23:33-34 jak i używał obraźliwych słów
Mat 5:22 kto powie głupcze potępiony.

g48, Czy słyszeli głos, który do niego przemówił?
Dz 22:9 - Nie
Dz 9:7 - Tak

g49. Ilu straceńców lżyło Jezusa?
Łuk 23:39 - Jeden
Mat 27:44 - Dwóch

g50. Ilu ślepców uleczył Jezus pod Jerychem?
Mk 10:46 - Jednego
Mat 20:30 - Dwóch

g51. Ilu aniołów spotkały niewiasty w grobowcu Jezusa?
Mat 28:2 - Jednego
Łuk 24:4 - Dwóch

g52. Ile kobiet poszło do grobowca Jezusa?
Ja 20:1 - Jedna
Mat 28:1 - Dwie
Mk 16:1 - Trzy
Łuk 24:10 - Wiele kobiet

g53. Kiedy Jezus przeklął drzewo figowe?
Mat 21:12 - Mat 21:18-20 - Po wyrzuceniem handlarzy ze świątyni
Mk 11:14-15 - Przed wyrzuceniu handlarzy ze świątyni

g54. Czy Jezus umiał czytać i pisać?
Łuk 4:16 - Tak
Ja 7:15 - Nie #

g55. Do kogo najpierw zaprowadzono Jezusa?
Mat 26:57 - Mk 14:53Kajfasza
Ja 18:13 - Annasza

g56. Kto był u Jezusa?
Mat 8:5 - Setnik osobiście
Łuk 7:3 - Sługi setnika

g57. Jak określił setnik Jezusa?
Mk 15:39 - Synem Bożym
Łuk 23:47 - tyko człowiekiem sprawiedliwym

g58. Czy z każdego należy przekonywać?
1 Pi 3:15 - Tak
2 Ja 1:10 - 1 Tym 6:20 – 2 Tym 2:16 - Nie

g59. Jakiego koloru szata Jezusa?
Mat 27:28 - szkarłat
Mk 15:17 - purpura

g60. Czy Jezus pragnął, aby nie doszło do śmierci?
Łuk 22:42 - Tak
Ja 12:27 - Nie

g61. Czy można przeklinać?
Rz 12:14 - Nie
Gal 1:8 - Można

g62. Kto niósł narzędzie śmierci?
Mat 27:32; Mark 15:21; Łk 23:26 - Cyrenejczyk
Ja 19:17 - (niema jakiejkolwiek wzmianki o podmianie) Jezus

g63. Z którego z synów Dawida był Jezus?
Mat 1:6 - Salomona
Łuk 3:31 - Natana

g64. Przed wschodem, czy po wschodzie słońca przeszły do grobu?
Mk 16:2 - Po wschodzie
Jan 20:1 - Przed wschodem

g65. Kto może wypędzać złe duchy?
Mk 16:17 - Tylko uczniowie Jezusa
Mat 7:22-23 - Również nieuznani przez Jezusa.

g66. Ilu apostołów było na spotkaniu z Jezusem po zmartwychwstaniu?
Mat 28:16 - 11 bez Judasza
Ja 20:24 - 10 bez Tomasza i Judasza, który wcześniej zginął tragicznie
1 Kor 15:5 - 12 nie mylić z Maciejem, gdyż on uzupełnił 12 po wniebowstąpieniu Jezusa

g67. Gdzie udała się rodzina po urodzeniu się Jezusa?
Mat 2:14 - Do Egiptu
Łuk 2:39 - Do Nazaretu

g68. Ilu pierwszym mężczyzną ukazuje się pierwszy raz po zmartwychwstaniu?
Łuk 24:33-34 Jednemu Szymonowi
Mk 16:12-13 - Dwom

g69. Czy Jan Chrz. był Eliaszem?
Mat 11:13-14 - Jezus twierdzi, że Jan jest Eliaszem
Ja 1:21 - Jan zaprzeczył

g70. Jaki obszar będzie objęty głoszeniem Ewangelii przed ponownym przyjściem Jezusa?
Mat 10:23 - Tylko obszar Izraela
Mat 24:14 - Na całej ziemi

g71. Czy Henoch poniósł śmierć?
Heb 11:5 - Nie
Heb 11:13 - Tak, wszyscy włącznie z Henochem

g72. Czy można utracić otrzymany dar łaski od Boga?
Ja 10:28 - Rz 8:38-39 - Nie można
Gal 5:4 - Heb 6:4-6 - 2 Pi 2:20-21 - Tak, można

g73. Czy można przypisywać sobie ojcostwo duchowe?
Mat 23:9 - Nie można
Rz 4:16-18 - Tak, Abraham ojcem 1 Kor 4:15 - Flm 1:10 Paweł nazwał się ojcem

g74. Czy przeklęte drzewo uschło?
Mat 21:19-20 - Uschło natychmiast
Mk 11:13-14 - nie uschło, a jedynie nie będzie owocować

g75. Kiedy Jezus przeklął drzewo?
Mat 21:12 Jezus w świątyni 17-19 na następny dzień powoduje uschnięcie
Mk 11:12-15 - Przed wejściem do świątyni

g76. Kto zaślepia zrozumienie u ludzi?
Ja 12:38-40 - Bóg
2 Kor 4:3-4 - Szatan

g77. Czy uczniowie widząc zmartwychwstałego Jezusa byli przerażeni?
Łuk 24:36-37 - Przerażeni
Ja 20:19-20 - Uradowani

g78. O której godzinie ukrzyżowano Jezusa?
Mk 15:25 - o godz. 3
Ja 19:14-16 – około 6

g79. Kogo Herod podejrzewał o cuda?
Mat 14:1-2 - że to Jan Chrzciciel
Łuk 9:9 - że nie może być Janem Chrz.

g80. Kto wzbudził Jezusa z grobu?
Ja 2:19-21 - Jezus sam siebie wzbudzi
Dz 2:32 - Dz 3:15 - Dz 3:26 - Bóg wzbudził Syna

g81. Czy wystarczy gdy jeden z rodziny uwierzy, to reszta też zbawiona?
Dz 16:31 - 1 Kor 7:14 - Tak
1 Kor 7:15-16 - Rozwód powoduje - Nie

g82. Kiedy Jezus powołał pierwszych uczni?
Mat 4:12 - 18-19 - Mk 1:14-17 - Po uwięzieniu Jana Chrzciciela
Ja 3:22-24 - Przed uwięzieniem

g83. Czy żyła jeszcze dziewczyna, w momencie proszenia Jezusa o pomoc?
Mat 9:18 - była nieżywa
Mk 5:22-23 - jeszcze żyje

g84. Kiedy ślepiec został uleczony?
Mk 10:46 - Po wyjściu z Jerycha
Łuk 18:35 - 43 - Przed wejściem do Jerycha

g85. Kiedy Paweł udał się do Jerozolimy z Damaszku?
Gal 1:17-18 - Po trzech latach
Dz 9:19 - 26 - Po kilku dniach

g86. Co ważniejsze w zbawieniu?
Rz 3:28 - Wiara
Jak 2:24 - Uczynki

g87. Jak rozpoznano Jezusa podczas aresztowania?
Mat 26:47-49 - Mk 14:43-45Łuk 22:47-48 Przez pocałunek Judasza
Ja 18:3-5 - Jezusa sam się przyznał

g88. Kiedy urodził się Jezus?
Mat 2:1 - Za życia Heroda Wielkiego 4 pne. lub wcześniej
Łuk 2:1-5 - Podczas spisu Kwiryniusza w roku 6 ne. ??

g89. Czy własne świadectwo Jezusa jest wiarygodne?
Ja 5:31 - Nie
Ja 8:14 - Tak

g90. Które obowiązują prawa?
Dz 5:29 - Boże
Rz 13:1 - 1 Pi 2:13 - Władzą człowieczym

g91. Jakie były ostatnie słowa Jezusa przed śmiercią?
Mat 27:46 - Boże mój, czemuś Mnie opuścił?
Łuk 23:46 - Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha mojego
Ja 19:30 - Wykonało się!

g92. Czy należy zabiegać o dobra materialne?
Mat 6:31 - Nie
1 Tym 5:8 - Tak

g93. Za ilu okup Jezusa?
Mat 20:28 - Mk 10:45 - Za wielu
1 Tym 2:6 - Za wszystkich

g94. Czy M. Magdalena widziała Jezusa przed spotkaniem z apostołami?
Mat 28:9 - Ja 20:14 - Tak
Łuk 24:23 - Nie

g95. Co przyczyniło się do usprawiedliwienia Rachab?
Heb 11:31 - Wiara
Jak 2:25 - Uczynki

g96. Różnice płci w przekładach
Kol 4:15 Bp – Pozdrówcie braci w Laodycei oraz Nimfasa i Kościół gromadzący się w jego domu.
Kol 4:15 bpd – Pozdrówcie braci w Laodycei i Nimfę oraz zbór w jej domu.

g97. Różnice płci w przekładach
Rz 16:7 Wuj – Pozdrówcie Andronika i Julią krewne {rodz. żeń.} moje, (…) którzy znacznemi są między Ap,
Rz 16:7 BT – Pozdrówcie Andronika i Juniasa, moich rodaków (…) którzy się wyróżniają między apostołami

g98. Czy Bóg wystawia człowieka na próbę wiary?
Hebr 11:17 - Tak
Jak 1:13 - Nie

g99. Gdzie przebywa Bóg?
Kol 1:19 "wszędzie"; Ziemia i stworzenia, gwiazdy Iz 10:24 - Jol 4:17 na górze Syjon1 Ja 3:24 - 1 Ja 4:12 w ludziach
1 krl 8:27 Na Ziemi nie Dz 17:24 ani w świątyniach

g100. - Różnica pobytu Jezusa po chrzcie
Mat 3:16 Chrzest Jezusa - wkrótce po tym pościł na pustyni 40 dni.
Ja 1:29-34 - Chrzest Jezusa Ja 1:35 ... - nazajutrz pozyskuje uczni 43 - następnego dnia udał się do Galilei 2:1 ... - trzeciego dnia na weselu itd.

Dużo zaczerpnięte z tego źródła - Sprzeczności i wyjaśnienia
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
http://cms-designs.de
Shoutbox
Tylko zalogowani mogą dodawać posty w shoutboksie.

Brak postów.
http://cms-designs.de
Ostatnie Artykuły
Wyjątki życiorysu - ...
Paraklet
Dzień śmierci Jezusa
Sprzeczności wokół ś...
Pisarze I-IV w.
http://cms-designs.de

Załóż : Własne Darmowe Forum | laptopokazja.pl | Własną Stronę Internetową | Zgłoś nadużycie