Moja własna strona na serwerze vg1.pl
Główne kategorie | Biblie i ... | Apokryfy | Artykuły | Apologie I-IV w. | Św. księgi? | Książki i opinie | Archeologia | Religia a ateizm | Wydania dot. ŚJ | Dokumenty ŚJ | Linki | Wersety | Doktrynalne | Ex ŚJ | Filmy | Transmisje rel. Luty 20 2020 01:13:14
Nawigacja
Główna
Szukaj
Galeria
Kategorie Newsów
Download
Forum
FAQ
Kontakt
http://cms-designs.de
Przeciw preegzystencji Jezusa.
Przeciw preegzystencji Jezusa.


Większość obecnych wyznań religijnych podaje do wierzeń, że Jezus istniał wcześniej niż narodziny z Marii w Betlejem. Jednym z argumentów podaje się prolog Ewangelii Jana szczególnie od 1:1-18, co skomentuję odmiennym komentarzem werset po wersecie. Najpierw nieco wstępu.

Poniżej wybrałem celowo trzy odmienne tłumaczenia, które zawierają różnice w pisowni z dużej lub małej litery w słowach "Bóg/bóg" i "Słowo/słowo", oraz rodzaj osobowy ,,był" w PNŚ przeciwstawiając do nijakiego ,,było" w większości pozostałych polskich przekładach. Zauważyć należy, że pisane ,,Słowo" z dużej litery traktowane jest jako desygnat odnoszący się do Jezusa. Natomiast pisane z małej ,,słowo", może być traktowane jako boga mniejszego rzędu, lub jest traktowane instrumentalnie odnosząc do treści wypowiedzi Bożych poprzez pismo lub proroków i aniołów Bożych. Odnośnie wyrazu ,,Bóg" odnosi się zazwyczaj do jednoosobowego Boga Ojca, lub Trójcy, w przeciwieństwie do ,,boga" jako tytularnej nazwy Jezusa lub innych sług Boga reprezentowanych przez ludzi lub aniołów, jak również do mitologicznych bóstw (o czym więcej pod koniec). Przy rozpatrywaniu poszczególnych wersetów postuluję rozpatrywanie w odniesieniu do kultury tamtych czasów, oraz uwolnienie się z pod wpływów narzuconych wierzeń, które poprzez nagminne wpajanie wywierają wrażenie prawdy, gdy w rzeczywistości może być zupełnie inaczej.

Ja 1:1
br - Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga i Bogiem było słowo.
BT - Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo.
PNŚ - Na początku był Słowo, a Słowo był u Boga i Słowo był bogiem.

Na wstępie spróbujmy wyjaśnić, co oznacza wyrazy ,,początek" Czy apostołowi Janowi chodziło o informację, że Jezus istniał w czasie zapoczątkowania stwarzania świata duchowego i materialnego (Rdz 1:1)? Otóż nie. Apostoł wskazuje na początek wdrażania w życie Ewangelii, co synoptycznie koresponduje z prologiem Marka 1:1 (kow) Początek Ewangelii o Jezusie Chrystusie, Synu Bożym. Zatem Janowi i Markowi chodzi o ten sam początek Dobrej Nowiny, a nie o początek stwarzania wszechświata przez Jezusa. Podobnie zapatrywano się na ,,słowo" jako treść, a nie osobę np. 1 Tym 5:17 BT "którzy trudzą się głoszeniem słowa i nauczaniem." Br "którzy głoszą [Ewangelię]".

Bez ustalenia rozbieżności nie jest możliwe prawidłowe zrozumienie właściwych znaczeń tych wyrażeń. Zadajmy sobie najpierw pytanie: Dlaczego apostoł Jan uznał za konieczność lub potrzebę napisania o tym? Aby sobie odpowiedzieć na to pytanie należy uwzględnić okoliczność, że w wielu środowiskach istniało przekonanie jakoby to Jan Chrzciciel jest posłanym początkiem obwieszczania słowa Ewangelii, które to przekonanie istniało dość długo np. Dz 19:1 Kiedy Apollos przebywał w Koryncie (…) 3. Zapytał ich więc: Jaki tedy przyjęliście chrzest? A oni odpowiedzieli: Chrzest Jana. Z tego też powodu apostoł Jan stara się przeciwstawić temu rozbieżnemu poglądowi z powołaniem się na samego Jana Chrzciciela.

Ja 1:15 Jan dawał o Nim świadectwo wołając: O Nim to właśnie mówiłem: Przychodzi po mnie Ten, który mnie przewyższa godnością, ponieważ istniał przede mną.

Tym samym apostoł uwypukla, że słowo Ewangelii ma związek z Jezusem, jako tym zapowiedzianym Mesjaszem przez Mojżesza (Pwt 18:18). Należy przy tej okazji wyjaśnić frazę „istniał przede mną”, którą odnosi się jako argument preegzystencji Jezusa, a to niby z powodu, że Jan Chrzciciel urodził się o pół roku wcześniej od Jezusa, więc wygląda to dość logicznie, że chodzi o byt osobowy Jezusa wcześniejszy niż Jan. Ale pamiętajmy też, że w tamtych czasach posługiwano się figurą stylistyczną pod obecną nazwą ,,hysteron-proteron” (pol. uwcześnienie). Podobnie jak w przypadku Jeremiasza 1:5 Poznałem cię, zanim cię ukształtowałem w matki łonie, poświęciłem cię, nim z wnętrzności matki wyszedłeś, i ustanowiłem cię prorokiem narodów. Tak samo uświadamia nas Piotr 1:20 BT On był wprawdzie przewidziany przed stworzeniem świata, dopiero jednak w ostatnich czasach objawił się ze względu na was. Niema więc nic nadzwyczajnego, gdy Jan Chrzciciel wierzy, że u Boga Ojca istniał swego rodzaju plan co do Jezusa, nazywając to postanowienie „istniał przede mną”. Z tego powodu taka wypowiedź.

Ja 1:2 Było Ono u Boga na początku.

,,Było ono”, czyli słowo Ewangelii o królestwie pochodzącego z nieba. Warto odnotować, że zaimek „ono” jest rodzaju nijakiego w przeciwieństwie do przekładu PNŚ, gdzie bezpodstawne tłumaczenie ,,był” rodzaju osobowego. Takie przewidziane, czy zaplanowane działanie Boga Ojca, jest odniesione również do innych ludzi. 2 Tym 1:9 bt On nas wybawił i wezwał świętym powołaniem nie na podstawie naszych czynów, lecz stosownie do własnego postanowienia i łaski, która nam dana została w Chrystusie Jezusie przed wiecznymi czasami. Każdy rozsądny człowiek nie uzna to za dowód, że istnieli w innej osobowości w życiu poprzedzającym narodziny z ziemskiej matki.

Ja 1:6 Pojawił się człowiek posłany przez Boga – Jan mu było na imię.

Wprawdzie zapoczątkował Jan Chrzciciel. Mat 3:1 W czasach owych pojawił się Jan Chrzciciel, który nauczał na Pustyni Judzkiej wołając: 2. Nawróćcie się, bo królestwo niebieskie jest blisko. Jednakże dotyczy to głównie Jezusa, który przejął to samo orędzie Mat 4:17 Od tego momentu począł Jezus nauczać wołając: Nawróćcie się, bo królestwo niebieskie jest blisko. Chociaż ta działalność była zaplanowana dużo wcześniej przez Boga, to dopiero początek jej głoszenia dał Jezus około 30 r. po chrzcie w Jordanie.

Ja 1:3 Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie stało.

Parafrazując: „Wszystko przez [treść] Ewangelii się stało, a bez [nauczającego] Jezusa nic się nie stało” Jezus przez dokonywanie cudownych uzdrowień i z martwych wzbudzając, pokazał tym samym, że w przyszłości będzie dokonywane to na wielką i trwałą skalę, a nie tylko pouczaniem moralnym.

Ja 1:4 W Nim było życie, a życie było światłem dla ludzi.

W nauczaniu Jezusa znajduje się sposób na osiągnięcie życia wiecznego. Jezus referując Ewangelię o królestwie Bożym oświeca ludzi nową ekonomią zbawienia, w przeciwieństwie do Mat 11:13 W rzeczywistości bowiem wszyscy prorocy i Prawo prorokowali aż do czasów Jana. Rz 7:6 Lecz teraz już jesteśmy wolni od Prawa [Mojżeszowego].

Ja 1:5 Światło świeci w ciemności; lecz ciemność go nie ogarnęła.

Jan swym stylem retorycznym reifikuje osobę Jezusa odnosząc do światła, które to porównanie odnosi do działalności nauczycielskiej w sprawach duchowej edukacji wśród okrytego ludzkość mroku zawartego w mitycznych naukach.

Ja 1:7 Przyszedł on jako świadek, aby dać świadectwo o światłości i aby wszyscy uwierzyli przez niego.

Jan chrzciciel poprzedził Jezusa, aby ułatwić ludziom rozpoznanie zapowiedzianego Mesjasza w osobie Jezusa. Najwyraźniej chodzi o silniejszą wiarygodność, niż świadczenie samemu sobie, o czym niżej.

Ja 1:8 On sam nie był światłością, był tylko posłany, by dać świadectwo o światłości.
9 Bw Prawdziwa światłość, która oświeca każdego człowieka, przyszła na świat.

Narodziny Jezusa w Betlejem ma potwierdzić prawdziwość Jezusowej misji, poprzedzonymi wcześnie niektórymi szczegółami zawartych w proroctwach do rozpoznania.

Ja 1:10 (BT) Na świecie było [Słowo], a świat stał się przez Nie, lecz świat Go nie poznał.

Ten przekład dość poprawnie tłumaczy, gdyż mamy tu z rodzajem metonimii nawiązującej do stwarzania przez Boga świata opisanego w księdze Rodzaju 1 rozdziału. Otóż słowem tym są: Bóg rzekł, powiedział, przemówił, Rdz 1:22 pobłogosławił je tymi słowami…, zależnie od przekładu. Zatem w tym przypadku nie nawiązuje do istnienia Jezusa w tamtym czasie, lecz owe „słowo” traktować należy jako słowo mówione w sensie obmyślonego planu, a dokładnie mądrość istniejąca w umyśle Stwórcy Boga Ojca. Potwierdza to również rodzaj nieosobowy ,było” , w przeciwieństwie do ostatniej części zdania. ,,Świat Go nie poznał”, w szczególności w czasie, gdy rozpoczął swą działalność. Niema sensu odnosić do nie rozpoznania Jezusa, gdyby chodziło o czas stwarzania starożytnego nieba i ziemi, bo i kto miał go wówczas rozpoznawać, aniołowie, zwierzęta, Adam z Ewą? Nie, nie, to nie przechodzi, gdyż takiego wymogu nie zawiera cały Stary Testament, czy jak nazywają inni Pismami hebrajskimi. Ponadto i dziś Biblię nazywa się Słowem Bożym, choć wiemy, że kartki papieru nie są osobą. Chociaż prawdą jest też, że Jezusa tak nazwano (metonimia) Ob 19:13 Miał na sobie szatę zmoczoną we krwi, a Jego imię brzmi: Słowo Boże!. Ale nastąpiło to dopiero w wyniku głoszenia słowa Ewangelii, a nie podczas narodzin w Betlejem.

Ja 1:11 Przyszło do swojej własności, lecz swoi Go nie przyjęli.

Żydzi mając Prawo i Proroków zapowiadające pewne cechy do rozpoznania Mesjasza, mieli ułatwione rozpoznanie, jako naród uprzywilejowany. Niestety, większość odrzuciła Jezusa, a nawet wydali na śmierć.

Ja 1:12 (Bw) Tym zaś, którzy go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię jego.

Na całe szczęście znalazły się też osoby otwarte i gotowe na sprawdzenie wiarygodności osoby Jezusa, jak choćby Natanael, którego opisał Jan 1:45-49. To zdarzenie powinno być dla nas lekcją do osobistego sprawdzania wierzeń licznych religii na podobne zasadzie, weryfikując to z Biblią (2 Tym 3:16).

Ja 1:13 i którzy ani z krwi, ani z pożądania cielesnego, ani z woli męża, lecz z Boga się narodzili.

Apostoł wyodrębnia ludzi, którzy oświeceni słowem Ewangelii głoszonej przez Jezusa i pozytywnie zareagowali, nazwano narodzeniem z Boga, lub z ducha (Ja 3:5). Podobnie było z Jezusem z tą różnicą, że cieleśnie Mat 1:18 (BT) Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak (…) za sprawą Ducha Świętego., a narodzenie z ducha nastąpiło podczas zesłania ducha świętego 30 lat później (Mat 3:16-17).

Ja 1:14
A Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. I oglądaliśmy Jego chwałę, chwałę, jaką Jednorodzony otrzymuje od Ojca, pełen łaski i prawdy.

Wielu tu nazywa wcieleniem osoby preegzystującego Jezusa, którego utożsamia się z nazwą „Słowo”. Powołując się na niektóre fragmenty biblijne widzi się Jezusa m. in. „Uczyńmy człowieka” (Rdz1:26), czy za pomocą animizacji opisanej w księdze Przysłów 8:12, 30, gdzie „mądrość jako mistrzowski wykonawca byłam przy Nim [Bogu]” odnoszona jest do Jezusa. Ja 8:58 (BT) Rzekł do nich Jezus: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Zanim Abraham stał się, JA JESTEM. Co prawda z wyizolowanego tak zdania, można by uznać, że Jezus chciał zaznaczyć swe istnienie przed pojawieniem się Abrahama przed 1800 r. p.n.e. Jednakże inne fragmenty ujawniają w tej wypowiedzi antylogizm.

Przypomnijmy raz jeszcze. O Jezusie Piotr mówi . 1 Pi 1:20 (BT) On był wprawdzie przewidziany przed stworzeniem świata ... Podobnie powiedziano o ludziach przynależnych do zborów Ef 1:4 (BT) W Nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata,.. Czy nie dziwnym byłoby twierdzenie, że osoby ze zboru Efeskiego istnieli już przed Abrahamem? Dlaczego Piotr nie napisał coś w rodzaju „istniał rzeczywiście przed stworzeniem świata”, zamiast przewidziany? Wygląda na to, że przez zwrot Jezusa „ja jestem”, , który daje do zrozumienia, że to ja jestem tym Mesjaszem (a nie utożsamiając się z Ojcem, jak niektórzy uczą) , o którym proroctwo mówiło dużo wcześniej, niż proroctwa dotyczące Abrahama. O Jezusie wspomina pierwsze proroctwo tuż po grzechu Adamowym (Rdz 3:15), natomiast dotyczące Abrahama ponad 2000 lat później (Rdz 17:8). Zatem pod względem zapowiedzi w proroctwach Jezus wyprzedzał Abrahama, a nie pod względem bytu rzeczywistego.

Ja 1:16 To z Jego pełni wszyscyśmy wzięli, i to łaskę za łaskę. 17. Prawo zostało nam bowiem dane przez Mojżesza, a łaska i prawda przyszły do nas przez Jezusa Chrystusa.

Wtrącenie wyrażające pełniejsze korzyści wynikające z Dobrej Nowiny dostarczanej przez Jezusa, niż Prawo dane za pośrednictwem Mojżesza.

Ja 1:18 Boga nikt nigdy nie widział. Jednorodzony Syn, który jest Bogiem i który przebywa na łonie Ojca, On Go ukazał. BT Boga nikt nigdy nie widział; ten Jednorodzony Bóg, który jest w łonie Ojca, [o Nim] pouczył.

Przytoczyłem dwa przekłady, które pod względem zwrotu ,,Jednorodzony Syn” różni się od ,,Jednorodzony Bóg. Drugi przypadek kładzie nacisk na istotę natury Boga Ojca, co sugeruje współistotność przedwieczną. Bardziej odpowiednim jest ,,jednorodzony Syn", gdyż np. apostoł tak go określa jeszcze w Ja 3:16, 18; 1 Ja 4:9. Zobacz też uwagi do możliwości takiego tłumaczenia w krytycznych wariantach tekstowych do Jana 1:18. Pierwszy zaś przypadek jest niczym więcej niż klasyfikacja w granicach innych stworzeń, jak nazwano aniołów (Hi 2:1). Sędziów Izraela nazywa bogami oraz synami Najwyższego (Ps 82:6). Mojżesza (Wyj 7:1). Szatana też nazwano bogiem (2 Kor 4:4). Również brzuch nazwano bogiem (Flp 3:19). Ponadto "jednorodzony" skłania do wniosku, że ma swą osobistą jedyną naturę. Zatem nie przechodzi nauka o dwu naturach Jezusa jako Bóg-człowiek, bo mielibyśmy dwurodnego, raz z Boga, drugi raz z człowieka. Zatem nazwanie Jezusa bogiem nie jest niczym nadzwyczajnym. Gdy chodzi jednak o zrównywanie Jezusa z Bogiem wszechmocnym, to już duża przesada. Również należy ostrożnie podchodzić do wyrażenia ,,pierworodny”, gdyż ma to kilka znaczeń uzależnionych od kontekstu. W tym przypadku w Kolosan 1:18-ego wersetu "pierworodnego ze zmartwychwstałych", oraz wskazuje na rangę pierwszeństwa Jezusa wśród wszystkich stworzeń jakie istnieją, z chwilą odejścia do nieba Dz 5:31 (BT) Bóg wywyższył Go na [miejscu] po prawicy swojej jako Władcę i Zbawiciela,… Gdyby Jezus był współistotny według dogmatu trynitarnego, to po co miał go ktoś drugi wywyższać skoro sam cały czas posiadał niezmienną prerogatywę stworzyciela i prawodawcy bez początku i końca? Czy nie zbyt dużo argumentów zaprzeczających o preegzystującym Jezusie? Oczywiście każdy indywidualnie może decydować jak będzie się zapatrywał na przedstawioną kwestię. Ja nie uważam się za natchnionego od Boga, a jedynie konfrontujący różne przedstawiane poglądy.

PS
Cytaty biblijne nie zaznaczone były czerpane z Biblii warszawsko-praskiej (wyd. 1997 r.).
Komentarze
Brak komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
http://cms-designs.de
Shoutbox
Tylko zalogowani mogą dodawać posty w shoutboksie.

Brak postów.
http://cms-designs.de
Ostatnie Artykuły
Wyjątki życiorysu - ...
Paraklet
Dzień śmierci Jezusa
Sprzeczności wokół ś...
Pisarze I-IV w.
http://cms-designs.de

Załóż : Własne Darmowe Forum | laptopokazja.pl | Własną Stronę Internetową | Zgłoś nadużycie